Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d'État (Prantsusmaa) 4. juunil 2018 – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd versus Ministre de l'Économie et des Finances

(kohtuasi C-363/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Vastustaja: Ministre de l'Économie et des Finances

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu õigus ja täpsemalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus nr 1169/20111 , milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele, nõuavad juhul, kui selle määruse kohaldamisalasse kuuluva toote päritolu märge on kohustuslik, Iisraeli poolt alates 1967. aasta juunist okupeeritud aladelt pärit toote puhul märke tegemist selle territooriumi ning selle kohta, et toode on pärit Iisraeli asundusest, kui see on nii? Kas vastasel juhul võimaldavad määruse sätted, eelkõige VI peatüki sätted liikmesriigil selliseid märkeid nõuda?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, lk 18).