Language of document :

2018 m. birželio 4 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd / Ministre de l'Économie et des Finances

(Byla C-363/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Atsakovas: Ministre de l'Économie et des Finances

Prejudicinis klausimas

Ar tada, kai prekės, kuri patenka į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1169/20111 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams taikymo sritį, kilmę nurodyti privaloma, Europos Sąjungos teisė ir visų pirma šis reglamentas nustato reikalavimą, kad ženklinant prekes iš Izraelio nuo 1967 m. birželio mėn. okupuotų teritorijų turi būti nurodyta ši teritorija ir informacija, kad prekė yra iš Izraelio kolonijos, kai jos kilmė yra tokia? Jeigu toks reikalavimas nenustatytas, ar pagal reglamento ir visų pirma jo VI skyriaus nuostatas valstybei narei leidžiama reikalauti nurodyti tokią informaciją?

____________

1 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, p. 18).