Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 4. júna 2018 – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l’Économie et des Finances

(vec C-363/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Žalovaný: Ministre de l’Économie et des Finances

Prejudiciálna otázka

Ukladá právo Únie, a konkrétne nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom1 , v prípade, ak je označenie pôvodu výrobku patriaceho do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia povinné, povinnosť, aby mal výrobok pochádzajúci z územia okupovaného Izraelom od roku 1967 označenie tohto územia a tiež označenie, pokiaľ tomu tak je, že výrobok pochádza z izraelskej osady? V prípade zápornej odpovede, dovoľujú ustanovenia tohto nariadenia, a konkrétne jeho kapitoly VI, členskému štátu takéto označenia požadovať?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z  25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 18).