Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 4 juni 2018 – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd mot Ministre de l'Économie et des Finances

(Mål C-363/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État (Frankrike)

Part i det nationella målet

Sökande: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Motpart: Ministre de l'Économie et des Finances

Tolkningsfrågan

Ska unionsrätten och särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenter1 , tolkas så att den – vid de fall då det föreskrivs obligatorisk ursprungsmärkning av en vara – föreskriver att en vara som härrör från ett område som ockuperats av Israel sedan juni 1967 ska märkas med detta territorium samt märkas såsom härrörande från en israelisk koloni, om så är fallet? Om svaret på denna fråga är nekande, tillåter förordningens bestämmelser, särskilt de i kapitel VI, en medlemsstat att kräva en sådan märkning?

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, s. 18).