Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 17. apríla 20118 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė

(vec C-265/18)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka a žalovaná v prvostupňovom konaní: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Odporkyňa a žalobkyňa v prvostupňovom konaní: Akvilė Jarmuškienė

Dotknutá tretia strana: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 282 až 292 smernice Rady 2006/112/ES1 z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať v tom zmysle, že za okolností, ako sú okolnosti v prejednávanej veci, keď boli dva tovary dodané v rámci jednej transakcie, ale hranica ročného obratu (rozsah činností) stanovená v článku 287 smernice 2006/112/ES (a v príslušnom ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov) bola prekročená len pri dodaní jedného z týchto tovarov, je zdaniteľná osoba (dodávateľ) okrem iného povinná vypočítať a odviesť daň z pridanej hodnoty: 1) z celkovej hodnoty transakcie (z hodnoty plnenia oboch tovarov) alebo 2) iba z tej časti transakcie, pri ktorej sa prekročila vyššie uvedená hranica (rozsah činností) (z hodnoty plnenia jedného z tovarov)?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.