Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 17 april 2018 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mot Akvilė Jarmuškienė

(Mål C-265/18)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i det nationella målet

Klagande och motpart i första instans: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Motpart och klagande i första instans: Akvilė Jarmuškienė

Tredje part: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 282–292 i rådets direktiv 2006/112/EG1 av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt tolkas på så sätt att de, under sådana omständigheter som de i förevarande fall – där två varor levereras genom samma transaktion, men den begränsning avseende årsomsättningen (omfattningen av verksamheten) som fastställs i artikel 287 i direktiv 2006/112/EG (och i motsvarande bestämmelse i den nationella lagstiftningen) överskrids enbart med avseende på leveransen av en av dessa varor – innebär att den beskattningsbara personen (leverantören) bland annat har skyldighet att beräkna och betala mervärdesskatt 1. på hela beloppet för transaktionen (på beloppet för leveransen av båda varor) eller 2. enbart på den del av transaktionen med avseende på vilken ovannämnda gränsvärde (omfattningen av verksamheten) har överskridits (på beloppet för leveransen av en av varorna)?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.