Language of document :

Жалба, подадена на 1 юни 2018 г. от Република Полша срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 март 2018 г. по дело T-507/15, Република Полша/Комисия

(Дело C-358/18 P)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Република Полша (представител: B. Majczyna)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Отмяна на решение на Общия съд на Европейския съюз от 15 март 2018 г. по дело T-507/15, Република Полша/Европейска комисия, в частта, с която се отхвърлят следните основания по жалбата за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1119 на Комисията от 22 юни 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2015) 4076)1 :

a) втората част от първото основание, що се отнася до ефективността на проверките на място преди предварителното признаване на групи производители и

б) втората част на второто основание, що се отнася до риска от загуби за фонда и размера на приложената фиксираната корекция спрямо разходите по мярка „Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители“.

Отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1119 на Комисията от 22 юни 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2015) 4076), в частта, постановяваща изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на сумата от 55 375 053,74 EUR, изразходвана от акредитираната от Република Полша разплащателна агенция.

Европейската комисия да бъде осъдена да заплати съдебните разноски в производствата пред двете инстанции.

Основания и основни доводи

С обжалваното съдебно решение Общият съд отхвърля жалбата на Република Полша за отмяна на решението на Европейската комисия за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на сумите от 142 446,05 EUR и 55 375 053,74 EUR, изразходвани от акредитираната от Република Полша разплащателна агенция, съответно в рамките на мярка „Плодове и зеленчуци — оперативни програми“ и „Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители“.

Комисията упреква Република Полша, че е допуснала неизпълнение в три хипотези във връзка с разходите по посочените мерки. Неизпълнението засяга най-напред проверките на място за изпълнение от страна на организациите на производители на критериите за признаване — брой на проверките, второ проверките на място, предхождащи предварителното признаване на групи производители или на организации на производители, и трето, подпомагането, изплатено на организациите на производители във връзка с разходите за семена в рамките на оперативните програми.

Вторият от посочените случаи се основавал на това, че полските власти не проверили преди да извършат предварително признаване на групите производители и на организациите на производители изискваната минимална стойност на предлаганата на пазара продукция, която е критерий с основно значение при признаването. Според Комисията извършените от полските власти проверки на място в това отношение не били ефективни. Комисията приела, че тези проверки са с ключово значение, а твърдяното от Комисията неизпълнение на това задължение било основание за налагане на фиксирана корекция в размер на 10 % от разходите, както по мярка „Плодове и зеленчуци — оперативни програми“, така и по мярка „Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители“.

Република Полша сочи следните основания против обжалваното съдебно решение:

1.    Явно изопачаване на фактите поради:

—    позоваване на констатациите за нередовност на проверките на организациите на производители преди признаването им във връзка с проверките на групи производители преди предварителното им признаване,

—    твърдение за неефективност на проверките на групи производители преди предварителното им признаване въпреки становището на Комисията от 1 март 2011 г., с което се потвърждава ефективността на тези проверки.

С това основание Република Полша твърди, първо, че Общият съд по недопустим начин се е позовал на констатациите относно нередовността на проверките на организации на производители преди тяхното признаване, тоест на Vegapol и Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu, при оценката на ефективността на проверките на групи производители преди тяхното предварително признаване. Освен това Република Полша отбелязва, че Общият съд явно е изопачил фактическите обстоятелства относно изтъкнатото от Република Полша противоречие между писмото на Комисията от 1 март 2011 г., с което се потвърждава ефективността на проверките, извършени от полските власти преди предварителното признаване на групите производители, и писмото от 24 февруари 2014 г., в което Комисията упреква Република Полша в неизпълнение на задълженията ѝ във връзка с тях. Посоченото изопачаване било причина за изцяло погрешните изводи на Общия съд относно неефективността на проверките на групите производители преди предварителното им признаване.

2.    Нарушение на правото на ефективен съдебен контрол относно размера на приложената от Комисията фиксирана корекция.

В рамките на това основание Република Полша твърди, че Общият съд не е упражнил съдебен контрол относно правомерното установяване от Комисията на размера на фиксираната корекция по мярка „Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители“. По-специално Република Полша твърди, че Общият съд е ограничил контрола до въпроса дали тези проверки представляват ключови проверки по смисъла на Указанията от 23 декември 1997 година за изчисляване на финансовите последици при подготовка на решението за приключване на сметките на ФЕОГА, секция „Гарантиране“ (VI/5330/97-PL). Общият съд обаче не изследвал всички останали обстоятелства, които Комисията трябва да съобрази при оценката на риска от загуби за бюджета на Съюза и определянето на размера на корекцията.

3.    Недостатъчно мотивиране на съдебното решение в частта, в която Общият съд е приел, че Комисията:

е приела наличието на достатъчно елементи за съществуването на нередности при проверките на групи производители преди предварителното им признаване и

е приложила фиксирана корекция в правилен размер.

В рамките на това основание Република Полша твърди, че са налице пропуски в мотивите на съдебното решение, първо в частта, в която Общият съд е приел, че проверките на групи производители преди предварителното им признаване са неефективни, и второ в частта, в която Общият съд е приел, че фиксирана корекция в размер на 10 % по мярка „Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители“ е била приложена правилно.

____________

1 ОВ L 182, 2015 г., стр. 39.