Language of document :

Valitus, jonka Puolan tasavalta on tehnyt 1.6.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-507/15, Puola v. komissio, 15.3.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-358/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Valittaja: Puolan tasavalta (asiamies: B. Majczyna)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-507/15, Puolan tasavalta vastaan Euroopan komissio, 15.3.2018 antama tuomio kumotaan siltä osin kuin siinä hylättiin seuraavat kanneperusteet, joiden nojalla vaadittiin kumoamaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 22.6.2015 annetun komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/11191 (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 4076):

a)    ensimmäisen kanneperusteen toinen osa, joka koskee esihyväksyttyjä tuottajaryhmiä koskevien paikalla tehtyjen tarkastusten tehokkuutta

b)    toisen kanneperusteen toinen osa, joka koskee tukirahastolle aiheutuvien tappioiden vaaraa ja sen kiinteämääräisen rahoitusoikaisun suuruutta, jota sovellettiin menoihin toimenpiteen ˮHedelmät ja vihannekset – esihyväksytyt tuottajaryhmätˮ yhteydessä.

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 22.6.2015 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1119 (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 4076) kumotaan siltä osin kuin siinä jätetään Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle Puolan tasavallan hyväksymän maksajaviraston menot, joiden suuruus on 55 375 053,74 euroa.

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut molemmissa oikeusasteissa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisessa tuomiossa Puolan tasavallan kumoamiskanteen Euroopan komission päätöksestä, jolla Puolan tasavallan hyväksymän maksajaviraston menot, joiden suuruus on 142 446,05 euroa ja 55 375 053,74 euroa ja jotka liittyvät toimenpiteisiin ˮHedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmatˮ sekä ˮHedelmät ja vihannekset – Esihyväksytyt tuottajaryhmätˮ, jätettiin Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle.

Komissio syytti Puolan tasavaltaa kolmesta rikkomisesta näitä toimenpiteitä koskevissa menoissa. Nämä rikkomiset koskivat ensimmäiseksi paikalla tehtäviä tarkastuksia tuottajaryhmien myöntämisperusteiden täyttymisestä (tarkastusten määrä), toiseksi paikalla tehtäviä tarkastuksia ennen tuottajaryhmän esihyväksyntää tai tuottajaorganisaation hyväksyntää sekä kolmanneksi tukia, jotka maksettiin tuottajaorganisaatioille kylvösiemenkuluina toimintaohjelmien yhteydessä.

Toinen väitetyistä rikkomisista liittyy siihen, että Puolan viranomaiset eivät tarkastaneet ennen tuottajaryhmän esihyväksyntää tai tuottajaorganisaation hyväksyntää kaupan pidettävän tuotannon vähimmäismäärää eli olennaisen tärkeää hyväksymisen perustetta. Komission mukaan Puolan viranomaisten tältä osin tekemät tarkastukset eivät olleet tehokkaita. Nämä tarkastukset ovat komission mukaan keskeisiä, ja komission toteama rikkominen oli peruste kiinteämääräiselle 10 prosentin menojen oikaisulle sekä toimenpiteen ˮHedelmät ja vihannekset – toimintaohjelmatˮ että toimenpiteen ˮHedelmät ja vihannekset – Esihyväksytyt tuottajaryhmätˮ osalta.

Puolan tasavalta esittää valituksenalaista tuomiota vastaan seuraavat valitusperusteet:

1.    Tosiseikkoja on selvästi vääristelty, koska

–    tuottajaorganisaatioiden tarkastuksissa ennen niiden hyväksyntää todettuja sääntöjenvastaisuuksia sovellettiin tuottajaryhmien tarkastuksiin ennen niiden esihyväksyntää

–    todettiin, että tuottajaryhmien tarkastukset ennen niiden esihyväksyntää olivat tehottomia huolimatta komission 1.3.2011 esittämästä kannasta, jolla näiden tarkastusten tehokkuus vahvistettiin.

Tässä valitusperusteessa Puolan tasavalta väittää ensiksi, että unionin yleinen tuomioistuin sovelsi toteamuksia sääntöjenvastaisuuksista tuottajaorganisaatioiden (esim. Vegapol tai Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw Łowiczissa) tarkastuksissa virheellisesti ennen esihyväksyntää suoritettujen tuottajaryhmien tarkastusten tehokkuuden arviointiin. Lisäksi unionin tuomioistuin selvästi vääristeli tosiseikkoja tarkastellessaan Puolan tasavallan väittämää ristiriitaa komission 1.3.2011 päivätyn kirjelmän, jossa tämä vahvisti Puolan viranomaisten ennen tuottajaryhmien esihyväksyntää suorittamien tarkastusten tehokkuuden, ja 24.2.2014 päivätyn kirjelmän, jossa komissio syytti tältä osin Puolan tasavaltaa rikkomisista, välillä. Näiden vääristelyjen vuoksi unionin yleinen tuomioistuin teki täysin vääriä päätelmiä ennen esihyväksyntää suoritettujen tuottajaryhmien tarkastusten tehokkuuden puuttumisesta.

2.     Oikeutta komission soveltaman kiinteämääräisen oikaisun suuruuden tehokkaaseen oikeudelliseen valvontaan on rikottu.

Puolan tasavalta väittää tältä osin, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole lainkaan suorittanut komission toimenpiteelle ˮHedelmät ja vihannekset – Esihyväksytyt tuottajaryhmätˮ asettaman kiinteämääräisen rahoitusoikaisun suuruuden lainmukaisuuden tuomioistuinvalvontaa. Erityisesti unionin yleinen tuomioistuin on rajoittanut valvontansa pelkästään sen tarkastamiseen, ovatko kyseiset tarkastukset 23.12.1997 annetuissa suuntaviivoissa, jotka koskevat rahoituksellisten seuraamusten laskemista valmisteltaessa EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä tehtävää päätöstä (VI/5330/97-PL), tarkoitettuja keskeisiä tarkastuksia. Unionin yleinen tuomioistuin ei sitä vastoin tarkastanut kaikkia muita näkökohtia, jotka komission on otettava huomioon, kun se arvioi unionin budjetille aiheutuvaa tappioiden vaaraa sekä rahoitusoikaisun suuruuden vahvistamista.

3.    Tuomiota ei ole perusteltu riittävällä tavalla sen unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksen osalta, että komissio

–    on todennut lainvastaisuuden tuottajaryhmien tarkastuksissa ennen niiden esihyväksyntää sekä

vahvistanut lainmukaisesti kiinteämääräisen rahoitusoikaisun suuruuden.

Puolan tasavalta väittää tässä valitusperusteessa, ettei tuomiota ole perusteltu riittävästi sen unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksen osalta, että yhtäältä ennen esihyväksyntää suoritetut tuottajaryhmien tarkastukset eivät olleet tehokkaita ja toisaalta toimenpiteeseen ˮHedelmät ja vihannekset – Esihyväksytyt tuottajaryhmätˮ sovellettu kiinteämääräinen 10 prosentin rahoitusoikaisu oli lainmukainen.

____________

1 EUVL 2015, L 182, s. 39.