Language of document :

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-507/15. sz., Lengyel Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2018. március 15-én hozott ítélete ellen a Lengyel Köztársaság által 2018. június 1-jén benyújtott fellebbezés

(C-358/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Fellebbező: Lengyel Köztársaság (képviselő: B. Majczyna meghatalmazott)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke 2018. március 15-i Lengyel Köztársaság kontra Európai Bizottság ítéletét (T-507/15. sz. ügy) abban a részében, amelyben ez az ítélet elutasítja az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. június 22-i (EU) 2015/1119 bizottsági végrehajtási határozat (HL 2015. L 182., 39. o.; az értesítés a C(2015) 4076. számú dokumentummal történt)1 megsemmisítése iránti kereset következő jogalapjait:

a)    az első jogalap második része, amely az előzetesen elismert termelői csoportok elismerés előtti helyszíni ellenőrzéseinek hatékonyságára vonatkozik, valamint

b)    a második jogalap második része, amely az alap veszteségével kapcsolatos kockázatértékelésre és a „Gyümölcs- és zöldségfélék – Előzetesen elismert termelői csoportok” intézkedés kiadásaival kapcsolatosan alkalmazott átalányösszegű korrekció mértékére vonatkozik.

A Bíróság semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. június 22-i (EU) 2015/1119 bizottsági végrehajtási határozatot (az értesítés a C(2015) 4076. számú dokumentummal történt) abban a részében, amelyben az az uniós finanszírozásból kizárja a Lengyel Köztársaság akkreditált kifizető ügynöksége által kifizetett 55 375 053,74 euró összeget;

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezze az első- és a másodfokú eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és főbb érvek

A Törvényszék a megtámadott ítéletben elutasította a Lengyel Köztársaság által az Európai Bizottság azon határozata megsemmisítése iránt előterjesztett keresetet, amely az európai uniós finanszírozásból kizárja a Lengyel Köztársaság akkreditált kifizető ügynöksége által kifizetett 142 446,05 euró, valamint 55 375 053,74 euró összeget a következő intézkedésekkel kapcsolatban: „Gyümölcs és zöldség – Operatív programok”, illetőleg „Gyümölcs- és zöldségfélék – Előzetesen elismert termelői csoportok”.

A Bizottság a Lengyel Köztársaságnak három kötelezettségszegést rótt fel a fent említett intézkedések kiadásaival kapcsolatban. Ezek a kötelezettségszegések a következőkre vonatkoztak: először is az elismerési kritériumok termelői szervezetek általi teljesítésére vonatkozó helyszíni ellenőrzésekre – az ellenőrzések mennyiségére, másodszor az előzetesen elismert termelői csoportok vagy termelői szervezetek elismerése előtti helyszíni ellenőrzésekre, illetve harmadszor az operatív programok keretében a termelői szervezeteknek vetőmagköltségek címén kifizetett támogatásra.

A fent említettek közül a második kötelezettségszegés abból állt, hogy a lengyel hatóságok a termelői szervezetek vagy termelői csoportok előzetes elismerése előtt nem ellenőrizték a forgalmazott termékek megkövetelt minimális értékét, ami az elismerés alapvető jelentőségű kritériuma. A Bizottság véleménye szerint a lengyel hatóságok által erre vonatkozóan lefolytatott helyszíni ellenőrzések nem voltak hatékonyak. A Bizottság ezeket az ellenőrzéseket kulcsfontosságúnak tartotta, és a Bizottság által feltárt kötelezettségszegések képezték az alapját a kiadások 10%-os átalánykorrekciójának a „Gyümölcs és zöldség – Operatív programok” és a „Gyümölcs- és zöldségfélék – Előzetesen elismert termelői csoportok” intézkedés tekintetében egyaránt.

A Lengyel Köztársaság a megtámadott ítélettel szemben a következő jogalapokat terjeszti elő:

A tényállás nyilvánvaló elferdítése a következők révén:

– a Törvényszék azokra a megállapításokra hivatkozott, amelyek a termelői csoportok előzetes elismerése előtt – az ellenőrzésre való bocsátásukat megelőzően – a termelői szervezetek ellenőrzése során történt szabálytalanságokra vonatkoznak,

– a Törvényszék megállapította, hogy az előzetes elismerés előtt a termelői csoportok ellenőrzése nem volt hatékony, annak ellenére, hogy a Bizottság 2011. március 1-jei álláspontja megerősítette ezen ellenőrzések hatékonyságát.

E jogalap keretében a Lengyel Köztársaság azt állítja, először is, hogy a Törvényszék elfogadhatatlan módon hivatkozott a termelői szervezetek – azaz a Vegapol, valamint a Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu – elismerése előtti ellenőrzések során történt szabálytalanságokra vonatkozó megállapításokra. A Lengyel Köztársaság ezenkívül rámutat, hogy a Törvényszék nyilvánvalóan elferdítette a tényállást, mivel arra a Lengyel Köztársaság által felvetett ellentmondásra hivatkozott, amely egyrészt az előzetesen elismert termelői csoportok elismerése előtti helyszíni ellenőrzések hatékonyságát alátámasztó 2011. március 1-jei bizottsági levél, másrészt a 2014. február 24-i levél között áll fenn, amely utóbbi levélben a Bizottság a Lengyel Köztársaságnak az ezzel kapcsolatos kötelezettségszegést rója fel. A tényállás ezen elferdítése miatt a Törvényszék teljesen téves következtetéseket vont le az előzetesen elismert termelői csoportok elismerése előtti helyszíni ellenőrzései hatékonyságának hiányáról.

A hatékony bírósági felülvizsgálathoz való jognak a Bizottság által alkalmazott átalánykorrekció összegével kapcsolatos megsértése.

E jogalapot illetően a Lengyel Köztársaság azt állítja, hogy a „Gyümölcs- és zöldségfélék – Előzetesen elismert termelői csoportok” intézkedésre alkalmazott átalánykorrekció összege Bizottság általi meghatározásának szabályszerűségére vonatkozóan a Törvényszék nem végzett bírósági felülvizsgálatot. A Lengyel Köztársaság többek között azt állítja, hogy a Törvényszék a vizsgálatát kizárólag annak ellenőrzésére korlátozta, hogy a kifogásolt ellenőrzések az EMOGA Garanciarészlege számláinak végső elszámolására vonatkozó határozat előkészítése során a pénzügyi következmények kiszámítására vonatkozó 1997. december 23-i iránymutatás (VI/5330/97-PL) értelmében vett kulcsfontosságú ellenőrzéseknek minősülnek-e. A Törvényszék mindazonáltal nem vizsgálta meg valamennyi további tényezőt, amelyet a Bizottságnak figyelembe kell vennie az uniós költségvetést érő veszteség kockázatának értékelése, valamint a korrekció összegének meghatározása során.

Az ítélet nem tartalmaz megfelelő indokolást a Törvényszék azon megállapításaival kapcsolatban, amelyek szerint a Bizottság:

– valószínűsítette, hogy az előzetes elismerés előtt a termelői csoportok ellenőrzése során szabálytalanságok történtek, valamint

– megfelelő összegű átalányösszeget alkalmazott.

A Lengyel Köztársaság e jogalap keretében azt állítja, hogy az ítélet indokolása hiányos először is a Törvényszék azon megállapítását illetően, hogy az előzetesen elismert termelői csoportok elismerés előtti ellenőrzései nem voltak hatékonyak, másodszor a Törvényszék azon megállapítását illetően, hogy a „Gyümölcs- és zöldségfélék – Előzetesen elismert termelői csoportok” intézkedés vonatkozásában szabályszerűen alkalmaztak 10%-os mértékű pénzügyi korrekciót.

____________

1 HL L 182., 39. o.