Language of document :

Pritožba, ki jo je Republika Poljska vložila 1. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. marca 2018 v zadevi T-507/15, Republika Poljska/Komisija

(Zadeva C-358/18 P)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Pritožnica: Republika Poljska (zastopnik: B. Majczyna, agent)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 15. marca 2018 v zadevi T-507/15, Republika Poljska/Evropska komisija naj se razveljavi v delu, v katerem so bili zavrnjeni ti tožbeni razlogi za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/1119 z dne 22. junija 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 4076)1 :

drugi del prvega tožbenega razloga, ki se nanaša na učinkovitost kontrol na kraju samem pred predhodnim priznanjem skupin proizvajalcev;

drugi del drugega tožbenega razloga, ki se nanaša na oceno tveganja izgube za sklad in višino pavšalnega popravka za odhodke v okviru ukrepa „Sadje in zelenjava – predhodno priznane skupine proizvajalcev“.

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1119 z dne 22. junija 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 4076) naj se razglasi za ničen v delu, v katerem so bili odhodki akreditirane plačilne agencije Republike Poljske v višini 55 375 053,74 EUR izključeni iz financiranja Evropske unije.

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi zavrnilo tožbo Republike Poljske za razglasitev ničnosti sklepa Evropske Komisije, s katerim so bili iz financiranja Evropske unije izključeni odhodki akreditirane plačilne agencije Republike Poljske v višini 55 375 053,74 EUR v okviru ukrepov „Sadje in zelenjava – operativni programi“ in „Sadje in zelenjava – predhodno priznane skupine proizvajalcev“.

Komisija je Republiki poljski očitala tri kršitve pri odhodkih za ta ukrepa. Te kršitve so se nanašale, prvič, na kontrole na kraju samem, s katerimi se preverja, ali organizacije proizvajalcev izpolnjujejo merila za priznanje (število kontrol), drugič, na kontrole na kraju samem pred predhodnim priznanjem skupin proizvajalcev ali pred priznanjem za organizacijo proizvajalcev in, tretjič, na pomoč, ki je bila v korist organizacij proizvajalcev izplačana iz naslova odhodkov, nastalih v okviru operativnih programov.

Do druge očitane kršitve naj bi prišlo zaradi tega, ker poljski organi pred predhodnim priznanjem skupin proizvajalcev ali pred priznanjem za organizacijo proizvajalcev niso preverili zahtevane minimalne vrednosti tržne proizvodnje, ki je temeljno merilo za priznanje. Po mnenju Komisije zato kontrole, ki so jih vršili poljski organi, v tem delu niso bile učinkovite. Po mnenju Komisije so bile te kontrole ključnega pomena, kršitev, ki jo je ugotovila Komisija, pa je bila podlaga za naložitev pavšalnega popravka v višini 10 % odhodkov tako pri ukrepu „Sadje in zelenjava – operativni programi“ kot pri ukrepu „Sadje in zelenjava – predhodno priznane skupine proizvajalcev“.

Republika Poljska zoper izpodbijano sodbo uveljavlja naslednje pritožbene razloge:

1.    Očitno izkrivljanje dejstev zaradi:

prenosa ugotovitev v zvezi z nepravilnostmi pri kontrolah organizacij proizvajalcev pred njihovim priznanjem na kontrole skupin proizvajalcev pred predhodnim priznanjem;

ugotovitve neučinkovitosti kontrol skupin proizvajalcev pred predhodnim priznanjem kljub stališču Komisije z dne 1. marca 2011, s katerim je bila potrjena učinkovitost teh kontrol.

Republika Poljska v okviru tega pritožbenega razloga navaja, prvič, da je Splošno sodišče na nedopusten način preneslo ugotovitve, ki so se nanašale na nepravilnosti kontrol organizacij proizvajalcev – to je Vegapol in Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw v Łowiczu – pred njihovim priznanjem na oceno učinkovitosti kontrol skupin proizvajalcev pred predhodnim priznanjem. Poleg tega Republika Poljska navaja, da je Splošno sodišče očitno izkrivilo dejstva, ki jih je Republika Poljska navedla v zvezi z nasprotji med dopisom Komisije z dne 1. marca 2011, ki potrjuje učinkovitost kontrol poljskih organov pred predhodnim priznanjem skupin proizvajalcev, in dopisom z dne 24. februarja 2014, v katerem Komisija v zvezi s tem Republiki Poljski očita kršitve. Zaradi teh izkrivljanj je Splošno sodišče prišlo do popolnoma napačnih zaključkov o neučinkovitosti kontrol skupin proizvajalcev pred predhodnim priznanjem.

2.    Kršitev pravice do učinkovitega sodnega nadzora v zvezi z višino pavšalnega popravka, ki ga je uporabila Komisija.

Republika Poljska v zvezi s tem očitkom navaja, da Splošno sodišče ni preizkusilo, ali je Komisija pravilno določila višino pavšalnega popravka za ukrep „Sadje in zelenjava – predhodno priznane skupine proizvajalcev“. Republika Poljska posebej navaja, da je Splošno sodišče v okviru svojega nadzora preizkusilo le, ali so zadevne kontrole ključne kontrole v smislu Smernic z dne 23. decembra 1997 v zvezi z izračunom finančnih posledic ob pripravi odločbe o potrditvi obračuna Jamstvenega oddelka EKUJS (VI/5530/97). Splošno sodišče pa ni preizkusilo vseh ostalih elementov, ki bi jih morala Komisija upoštevati pri oceni tveganja izgube za proračun Unije in določanju višine popravka.

3.    Pomanjkljiva utemeljitev sodbe v zvezi z ugotovitvami Splošnega sodišča, da je Komisija:

izkazala obstoj nepravilnosti pri kontrolah skupin proizvajalcev pred predhodnim priznanjem in

pravilno določila višino pavšalnega popravka.

Republika Poljska v okviru tega pritožbenega razloga navaja pomanjkljivosti pri obrazložitvi sodbe, prvič, v delu v katerem je Splošno sodišče ugotovilo, da so bile kontrole skupin proizvajalcev pred njihovim predhodnim priznanjem neučinkovite, in, drugič, v delu v katerem je Splošno sodišče ugotovilo, da je bil finančni popravek v višini 10 % pri ukrepu „Sadje in zelenjava – predhodno priznane skupine proizvajalcev“ pravilno uporabljen.

____________

1 UL 2015, L 182, str. 39.