Language of document :

Överklagande ingett den 1 juni 2018 av Republiken Polen av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 15 mars 2018 i mål T-507/15, Republiken Polen mot kommissionen

(Mål C-358/18 P)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Klagande: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna, pełnomocnik)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva Europeiska unionens tribunals dom av den 15 mars 2018 i mål T- 507/15, Polen mot kommissionen, i den del tribunalen konstaterade att nedanstående grunder, vilka åberopades i talan om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1119 av den 22 juni 2015 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 1 , inte kunde ligga till grund för ett bifall av talan:

a) den första grundens andra del, som rör verkan av kontrollerna på plats som föregår beviljandet av förhandserkända producentgrupper, och

b) den andra grundens andra del avseende bedömningen av risken för förlust för fonden och storleken på den schablonmässiga korrigeringen som tillämpas i samband med utgifter som uppkommit inom ramen för åtgärden ”Frukt och grönsaker – förhandserkända producentgrupper”,

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1119 av den 22 juni 2015 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (delgivet med nr C (2015) 4076), i den utsträckning det undantar från unionsfinansiering beloppet 55 375 053,74 euro i utgifter som uppkommit för det betalningsorgan som godkänts av Republiken Polen,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, såväl i första instans som i målet om överklagande.

Grunder och huvudargument

I den överklagade domen ogillade tribunalen Republiken Polens talan om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut att undanta från unionsfinansiering beloppet 142 446,05 euro och 55 375 053,74 euro för utgifter som uppkommit för det betalningsorgan som godkänts av Republiken Polen inom ramen för åtgärderna ”Frukt och grönsaker – Operativa program” respektive ”Frukt och grönsaker – Förhandserkända producentgrupper”.

Kommissionen anklagade Republiken Polen för tre överträdelser i samband med utgifterna för ovannämnda åtgärder. Dessa överträdelser gällde för det första kontroller på plats av om producentorganisationerna uppfyllde kriterierna för erkännande (när det gäller antalet kontroller), för det andra, kontroller på plats som föregår beviljandet av ett förhandserkännande till producentgrupper eller erkännande till producentorganisationer, och för det tredje stöd som betalas till producentorganisationer för frökostnader i samband med operativa program.

Den andra av de ovannämnda överträdelserna grundades på att de polska myndigheterna enligt kommissionen, innan de beviljade producentgrupper förhandserkännande och innan de beviljade producentorganisationerna erkännande, inte kontrollerade det minimivärde som krävs för den saluförda produktionen, vilket nämligen utgör det grundläggande kriteriet för erkännande. Enligt kommissionen saknade de kontroller på plats som de polska myndigheterna utförde i detta avseende verkan. Kommissionen ansåg att kontrollerna var viktiga kontroller, och kommissionens konstaterande att det förelåg en överträdelse var grunden för att tillämpa en schablonkorrigering på 10 procent av utgifterna i förhållande till såväl åtgärden ”Frukt och grönsaker – Operativa program” som åtgärden ”Frukt och grönsaker – Förhandserkända producentgrupper”.

Republiken Polen åberopar följande grunder mot den överklagade domen:

1. Uppenbar missuppfattning av de faktiska omständigheterna genom

- att resultat avseende oegentligheter i samband med kontrollerna av producentorganisationer före deras erkännande hänfördes till av kontroller av producentgrupper som föregår deras förhandserkännande,

- att konstatera att kontrollerna av producentgrupper som föregår förhandserkännande var verkningslösa, trots kommissionens ståndpunkt av den 1 mars 2011 som bekräftar att dessa kontroller var verkningsfulla.

Republiken Polen har för det första gjort gällande att tribunalen på ett icke godtagbart sätt hänförde konstateranden om oegentligheter i kontrollerna av producentorganisationerna, nämligen Vegapol och Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw wŁowiczu, som föregår deras erkännande till bedömningen av verkan av kontrollerna av producentgrupper som föregår deras förhandserkännande. Republiken Polen anger vidare att tribunalen på ett uppenbart sätt har missuppfattat de faktiska omständigheterna som rör Republiken Polens påstående om motsägelsefulla uppgifter mellan kommissionens skrivelse av den 1 mars 2011 – vilken bekräftade verkan av de kontroller som de polska myndigheterna utförde före det att producentgrupperna beviljades förhandserkännande – och skrivelsen av den 24 februari 2014, där kommissionen anklagar Republiken Polen för en överträdelse i detta hänseende. Denna missuppfattning ledde tribunalen till fullständigt oriktiga slutsatser om att kontrollerna av producentgrupper före förhandserkännande av dessa grupper var verkningslösa.

2. Åsidosättande av rätten till effektiv domstolsprövning beträffande storleken på den schablonkorrigering som tillämpades av kommissionen.

Till stöd för denna grund har Republiken Polen gjort gällande att tribunalen inte gjorde någon prövning av huruvida kommissionen hade fastställt storleken på den schablonmässiga korrigeringen för åtgärden ”Frukt och grönsaker – Förhandserkännande av producentgrupper” på ett korrekt sätt. Republiken Polen har särskilt gjort gällande att tribunalen inskränkt sin granskning uteslutande till att fastställa huruvida de omtvistade kontrollerna var viktiga kontroller i den mening som avses i riktlinjerna av den 23 december 1997 för beräkning av ekonomiska konsekvenser vid upprättande av beslutet om avveckling av räkenskaperna för EUGFJ-garantin (dokument VI / 5330/97 - PL). Tribunalen granskade emellertid inte de övriga faktorer som kommissionen borde ha beaktat vid beräkningen av risken för förluster för unionsbudgeten och fastställande av storleken på den schablonmässiga korrigeringen.

3. Otillräckliga skäl i den överklagade domen, i den mån tribunalen ansåg att kommissionen

- hade lämnat prima facie-bevis för förekomsten av oegentligheter vid kontrollerna av producentgrupper som föregick förhandserkännande, och

- hade tillämpat en korrekt schablonmässig korrigering.

Republiken Polen har i detta sammanhang gjort gällande att tribunalen inte lämnat tillräckliga skäl i den överklagade domen i den del som tribunalen konstaterade för det första att de kontroller av producentgrupper som föregår beviljandet av förhandserkännande till dessa grupper var verkningslösa och för det andra att den schablonmässiga finansiella korrigeringen på 10 procent vad gäller åtgärden ”Frukt och grönsaker – Förhandserkända producentgrupper” tillämpats på ett korrekt sätt.

____________

1 EUT L 182, s. 39