Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 8 юни 2018 г. — Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin

(Дело C-379/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Deutsche Lufthansa AG

Ответник: Land Berlin

Други участници в производството:      Berliner Flughafen Gesellschaft mbH;     Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Преюдициални въпроси

Съвместима ли е с Директива 2009/12/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси, и по-специално с член 3, член 6, параграфи 3—5 и член 11, параграфи 1 и 7 от тази директива, национална разпоредба, съгласно която системата на летищни такси, определена от управляващия летището орган, трябва да се представи на независимия надзорен орган за одобрение, без на управляващия летището орган и на ползвателя на летище да се забранява да установяват такси, различни от одобрените от надзорния орган?

Съвместимо ли е с посочената директива тълкуване на националното право, съгласно което е изключена възможността ползвателят на летище да атакува одобрението от независимия надзорен орган на схемата на такси, но този ползвател може да предяви иск срещу управляващия летището орган и да твърди в иска, че таксата, установена в схемата на такси, не е справедлива?

____________

1 ОВ L 70, 2009 г., стр. 11.