Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 8. června 2018 – Dutsche Lufthasna AG v. Land Berlin

(Věc C-379/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Dutsche Lufthasna AG

Žalovaná: Land Berlin

Další účastníci řízení:      Berliner Flughafen Gesellschaft mbH;     Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Předběžné otázky

Je ustanovení vnitrostátního práva, které stanoví, že systém letištních poplatků, o kterém rozhoduje řídící orgán letiště, musí být předložen ke schválení nezávislému dozorovému orgánu, aniž by zakazovalo řídícímu orgánu letiště a uživatelům letiště stanovit jiné poplatky, než které byly schváleny orgánem dohledu, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES1 ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích, zejména pak s jejím článkem 3, čl. 6 odst. 3 až 5 a s čl. 11 odst. 1 a 7?

Je s uvedenou směrnicí slučitelný výklad vnitrostátního práva, podle něhož nemá uživatel letiště možnost napadnout schválení systému poplatků nezávislým dozorovým orgánem, avšak může podat žalobu proti řídícímu orgánu letiště, ve které se může dovolávat toho, že poplatky stanovené v systému poplatků nejsou přiměřené?

____________

1 Úř. věst. 2009 L 70, s. 11.