Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 8.6.2018 – Deutsche Lufthansa AG v. Land Berlin

(asia C-379/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Deutsch Lufthansa AG

Vastaaja: Land Berlin

Muut osapuolet: Berliner Flughafen Gesellschaft mbH; liittovaltion edustaja Bundesverwaltungsgerichtissä

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kansallinen säännös, jossa säädetään, että lentoaseman pitäjän laatima lentoasemamaksujärjestelmä on esitettävä riippumattoman valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi ilman, että lentoaseman pitäjää tai lentoaseman käyttäjää kiellettäisiin vahvistamasta muita kuin valvontaviranomaisen hyväksymät maksut, lentoasemamaksuista 11.3.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/12/EY1 , erityisesti sen 3 artiklan, 6 artiklan 3–5 kohdan sekä 11 artiklan 1 ja 7 kohdan kanssa yhteensoveltuva?

Onko kansallisen oikeuden sellainen tulkinta mainitun direktiivin mukainen, jonka mukaan lentoaseman käyttäjää estetään riitauttamasta riippumattoman valvontaelimen suorittama maksujärjestelmän hyväksyminen, mutta tämä voi nostaa kanteen lentoaseman pitäjää vastaan ja väittää, ettei maksujärjestelmässä vahvistettu maksu ole kohtuuden mukainen?

____________

1 EUVL 2009, L 70, s. 11.