Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 8. júna 2018 – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin

(vec C-379/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Deutsche Lufthansa AG

Žalovaný a odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Land Berlin

Ďalší účastník: Berliner Flughafen Gesellschaft mbH, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciálne otázky

Je vnútroštátny právny predpis, ktorý stanovuje, že úprava letiskových poplatkov, o ktorej rozhodol riadiaci orgán letiska, sa musí predložiť na schválenie nezávislému dozornému orgánu, bez toho, aby riadiacemu orgánu letiska a užívateľovi letiska zakázal stanoviť poplatky odlišné od tých, ktoré schválil dozorný orgán, zlučiteľný so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES1 z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch, najmä jej článkom 3, článkom 6 ods. 3 až 5, ako aj článkom 11 ods. 1 a 7?

Je s uvedenou smernicou zlučiteľný taký výklad vnútroštátneho práva, podľa ktorého je užívateľovi letiska zakázané napadnúť schválenie sadzobníka poplatkov nezávislým dozorným orgánom, môže však podať žalobu proti riadiacemu orgánu letiska a v nej uplatňovať, že poplatok stanovený v sadzobníku poplatkov nezodpovedá kritériu spravodlivosti?

____________

1 Ú. v. EÚ L 70, 2009, s. 11.