Language of document :

Жалба, подадена на 24 май 2018 г. от Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 15 март 2018 г. по дело T-130/17, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A./Комисия

(Дело C-342/18 P)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (представител: M. Jeżewski, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да се отмени обжалваното определение на Общия съд на Европейския съюз от 15 март 2018 г., с което жалбата на Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. по дело T-130/17 е обявена за недопустима,

да бъде постановено решение, с което се обявява за допустима жалбата на Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. по дело T-130/17, с която на основание член 263 ДФЕС е поискана отмяна на Решение C(2016) 6950 окончателен на Комисията от 28 октомври 2016 година за изменение на условията за изключване на газопровода OPAL от обхвата на задължението за прилагане на правилата за достъп на трети лица (TPA) и тарифните регулации съгласно Директива 2003/55/ЕО1 .

да върне делото на Общия съд за произнасяне по съществото на жалбата.

Основания и основни доводи

1)    Неправилно тълкуване на член 263 от Договора поради констатацията, че жалбоподателят не е пряко засегнат от решението на Комисията.

В рамките на това основание жалбоподателят твърди, че е неправилна преценката на Общия съд, съгласно която жалбоподателят не е пряко засегнат от решението на Комисията. Подходът на Общия съд не е в съответствие с досегашната съдебна практика относно прякото въздействие на решенията на Европейската комисия по отношение на субекти, различни от държавни регулаторни органи, които са адресати на решения. По-специално жалбоподателят сочи, че германският регулаторен орган очевидно е имал намерение да въведе регулаторно изключение.

2)    Неправилно тълкуване на член 263 от Договора поради констатацията, че жалбоподателят не е лично засегнат от решението на Комисията.

В това отношение жалбоподателят твърди, че положението му дава възможност за индивидуализация по смисъла на съдебната практика във връзка с допустимостта на жалбите. С оглед на пазарното си положение жалбоподателят е лично засегнат от обжалваното решение. Решението му оказва въздействие и поради положението на собственик на конкуриращия се с газопровода OPAL (който е продължение на газопровода NordStream) газопровод Jamał, както и поради положението на жалбоподателя като субект, задължен да гарантира сигурността на доставките на газ.

3)    Неправилно тълкуване на член 263, четвърта алинея in fine от Договора поради констатацията, че обжалваното решение не е подзаконов акт.

В рамките на това основание жалбоподателят сочи, че решението е подзаконов акт, а преценката на Общия съд в това отношение е неправилна.

____________

1 Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и отменяне на Директива 98/30/ЕО, ОВ L 176, 2003 г., стр. 57; Специално издание на български език, 2007 г., глава 12, том 2, стр. 80.