Language of document :

Valitus, jonka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. on tehnyt 24.5.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-130/17, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo v. komissio, 15.3.2018 antamasta määräyksestä

(asia C-342/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Valittaja: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (edustaja: M. Jeżewski, adwokat)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 15.3.2018 antama riidanalainen määräys, jolla Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.:n kanne asiassa T-130/17 on jätetty tutkimatta, on kumottava.

Unionin tuomioistuimen on ratkaistava tutkittavaksi ottaminen ja todettava, että Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.:n kanne asiassa T-130/17, joka koskee komission 28.10.2016 antaman päätöksen C(2016) 6950 final, joka koskee direktiivillä 2003/55/EY1 taattujen kolmannen osapuolen verkkoon pääsyä ja tariffisääntelyä koskevien vaatimusten soveltamisvaatimuksesta OPAL-kaasuputkeen annetun vapautuksen edellytysten muutoksia, kumoamista SEUT 263 artiklan nojalla, on otettava tutkittavaksi.

Asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen tutkittavaksi kanteen aineellisen kysymyksen osalta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1)    Unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut SEUT 263 artiklaa virheellisesti katsoessaan, että Euroopan komission päätös ei koskenut valittajaa suoraan.

Tämän valitusperusteen yhteydessä valittaja väittää, että unionin yleisen tuomioistuimen näkemys, jonka mukaan Euroopan komission päätös ei koske suoraan valittajaa, on virheellinen. Unionin yleisen tuomioistuimen lähestymistapa ei ole sopusoinnussa sellaisen aiemman oikeuskäytännön kanssa, jonka mukaan Euroopan komission päätös koskee suoraan muita henkilöitä kuin kansallista sääntelyviranomaista, jolle kyseinen päätös on osoitettu. Valittaja väittä erityisesti, että Saksan sääntelyviranomaisella oli ilmeinen aikomus antaa vapautus sääntelystä.

2)    Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi SEUT 263 artiklaa virheellisesti katsoessaan, että Euroopan komission päätös ei koskenut valittajaa erikseen

Tässä yhteydessä valittaja väittää, että sen tilanne mahdollistaa yksilöinnin kanteiden tutkittavaksi ottamista koskevassa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla. Riidanalainen päätös koskee valittajaa erikseen sen markkina-aseman perusteella. Päätös koskee valittajaa myös sen tilanteen vuoksi, joka koskee OPAL-putkilinjan (joka on jatkoa NordStream-putkilinjalle) kanssa kilpailevan Jamał-putkilinjan omistajuutta, ja päätös vaikuttaa myös valittajan tilanteeseen yhteisönä, jonka edellytetään takaavan kaasun toimitusvarmuus.

3)    Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi SEUT 263 artiklan neljännen kohdan loppuosaa virheellisesti, kun se totesi, ettei riidanalainen päätös ole sääntelytoimi

Tässä valitusperusteessa valittaja väittää, että päätös on sääntelytoimi ja että unionin yleisen tuomioistuimen arvio on tältä osin virheellinen.

____________

1 Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 98/30/EY kumoamisesta 26.6.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/55/EY (EUVL 2003, L 176, s. 57).