Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 23. maj 2018 – straffesag mod AK

(Sag C-335/18)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Sofiyski gradski sad

Part i hovedsagen

AK

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1889/2005 1 fortolkes således, at den tillader en national ordning, som fastsætter automatisk inddragelse af et tilbageholdt, ikke korrekt angivet pengebeløb, som udføres over EU’s ydre grænse, allerede på grund af den manglende angivelse af beløbet, uden at inddragelsen er nødvendig for at fastslå beløbets oprindelse?

Skal artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1889/2005 fortolkes således, at den tillader en national ordning, som for den i første spørgsmål nævnte handling foruden trussel om frihedsstraf på op til fem år eller bøde på en femtedel af værdien af genstanden for den strafbare handling fastsætter obligatorisk inddragelse af genstanden for den strafbare handling, uden at det ikke angivne beløbs oprindelse spiller nogen rolle?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2005 af 26. oktober 2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet (EUT L 309, s. 9).