Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Обединено кралство), постъпило на 14 юни 2018 г. — UD/XB

(Дело C-393/18)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Страни в главното производство

Ищец: UD

Ответник: XB

Преюдициални въпроси

Физическото присъствие на дете в определена държава основен елемент ли е от обичайното местопребиваване по смисъла на член 8 от [Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета]1 ?

В случаите, в които и двамата родители са носители на родителската отговорност, оказва ли влияние върху отговора на първия въпрос фактът, че майката е била подведена да отиде в друга държава и след това е задържана там незаконно чрез принуда или друго неправомерно действие на бащата, като по този начин е принудена да роди дете в тази държава, при обстоятелства, при които може да са нарушени правата на човека на майката и/или детето, установени в членове 3 и 5 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г. ?

____________

1 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, 2003 г, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183).