Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Spojené království) dne 14. června 2018 – UD v. XB

(Věc C-393/18)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: UD

Odpůrce: XB

Předběžné otázky

Je fyzická přítomnost dítěte ve státě nezbytnou složkou obvyklého bydliště ve smyslu článku 8 [nařízení Rady (ES) č. 2201/2003]1 ?

V případě, že jsou oba rodiče nositeli rodičovské zodpovědnosti, má na odpověď na otázku č. 1 nějaký vliv skutečnost, že matka byla lstí přiměna vycestovat do jiného státu a poté byla v tomto státě protiprávně držena pod donucením nebo jiným protiprávním jednáním otce dítěte, v důsledku čehož byla nucena porodit v tomto státě dítě, za okolností, kdy mohlo dojít k porušení lidských práv matky nebo dítěte podle článků 3 a 5 Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950, nebo za jiných okolností?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. 2003, L 338, s. 1).