Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice, Family Division (England og Wales) (Det Forenende Kongerige) den 14. juni 2018 – UD mod XB

(Sag C-393/18)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice, Family Division (England og Wales)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: UD

Sagsøgt: XB

Præjudicielle spørgsmål

Er den fysiske tilstedeværelse af et barn i en stat en væsentlig bestanddel af sædvanligt opholdssted som omhandlet i artikel 8 i [Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003] 1 ?

I tilfælde, hvor begge forældre har forældreansvaret, har det forhold, at en mor er blevet narret til at rejse til en anden stat af faren og derefter ulovligt tilbageholdt ved tvang eller en anden ulovlig handling i denne stat, hvilket fører til, at moren tvinges til at føde et barn i denne stat, nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 1 under omstændigheder, hvor der kan være sket en overtrædelse af morens og/eller barnets menneskerettigheder i henhold til artikel 3 og 5 i den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950 eller på anden måde?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27.11.2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (EUT 2003. L 338, s. 1).