Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 14.6.2018 – UD v. XB

(asia C-393/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Pääasian asianosaiset

Hakija: UD

Vastapuoli: XB

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko lapsen fyysinen olinpaikka jossain valtiossa [neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003]1 8 artiklassa tarkoitetun asuinpaikan kannalta olennainen osatekijä?

Onko tilanteessa, jossa vanhempainvastuu on molemmilla vanhemmilla, sillä seikalla, että lapsen isä on houkutellut lapsen äidin lähtemään toiseen valtioon ja sen jälkeen laittomasti saanut hänet jäämään sinne pakottamalla tai muulla laittomalla teolla, minkä seurauksena äiti on joutunut synnyttämään lapsen kyseisessä valtiossa, vaikutusta kysymykseen 1 annettavaan vastaukseen tilanteessa, jossa on voinut olla kyseessä vuoden 1950 Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 3 ja 5 artiklan mukainen tai muunlainen äidin ja/tai lapsen ihmisoikeuksien loukkaus?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27.11.2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 (EYVL 2003, L 338, s. 1).