Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 14. jūnijā iesniedza High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Apvienotā Karaliste) – UD/XB

(Lieta C-393/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Pamatlietas puses

Prasītāja: UD

Atbildētāja: XB

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai bērna fiziska atrašanās valstī ir būtisks faktors pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanai Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/2003 1 8. panta izpratnē?

2.    Apstākļos, kad abiem vecākiem ir vecāku atbildība, vai fakts, ka tēvs māti ar viltu ir pamudinājis doties uz citu valsti un pēc tam prettiesiski, veicot piespiedu vai citas prettiesiskas darbības, aizturējis, kā rezultātā māte bijusi spiesta dzemdēt bērnu šajā valstī, jebkādi ietekmē atbildi uz pirmo jautājumu apstākļos, kad, iespējams, ir pārkāptas 1950. gada Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3. un 5. pantā vai kādā citā tiesiskajā regulējumā noteiktās mātes un/vai bērna cilvēktiesības?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (OV 2003, L 338, 1. lpp.).