Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Spojené kráľovstvo) 14. júna 2018 – UD/XB

(vec C-393/18)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: UD

Odporca: XB

Prejudiciálne otázky

Je fyzická prítomnosť dieťaťa v štáte podstatnou zložkou obvyklého pobytu v zmysle článku 8 nariadenia Rady (ES) č. 2201/20031 ?

V prípade, že obidvaja rodičia sú nositeľmi rodičovských práv a povinností, má skutočnosť, že matka sa nechala zlákať do iného štátu kde bola následne protiprávne zadržiavaná pod nátlakom alebo iným protiprávnym konaním v danom štáte otcom, čo viedlo k tomu, že matka v danom štáte porodila dieťa, nejaký vplyv na odpoveď na otázku (1) za okolností, v rámci ktorých mohlo dôjsť k porušeniu ľudských práv matky a/alebo dieťaťa v súlade s článkami 3 a 5 Európskeho dohovoru o ľudských právach z roku 1950, alebo iným spôsobom?

____________

1     Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 2003, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243).