Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice, Family Division (England och Wales) (Förenade kungariket) den 14 juni 2018 – UD mot XB

(Mål C-393/18)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice, Family Division (England och Wales)

Parter i det nationella målet

Kärande: UD

Svarande: XB

Tolkningsfrågor

Är ett barns fysiska närvaro i en stat en grundläggande förutsättning för att det ska anses vara fråga om hemvist i den mening som avses i artikel 8 i den nya Bryssel II-förordningen från år 2003(1 )?

För det fall båda föräldrar har föräldraansvar, har då den omständigheten att en mor har lurats att resa till ett annat land och sedan genom tvång eller annan olaglig handling utförd av fadern olovligen hållits kvar i det landet, vilket har resulterat i att modern tvingats föda ett barn i det landet, någon inverkan på svaret på fråga 1, under omständigheter som kan innebära en kränkning av moderns och/eller barnets mänskliga rättigheter enligt artiklarna 3 och 5 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna från år 1950 eller på annat sätt?

____________

(1 ) Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, 2003, s. 1).