Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Noord-Holland (Нидерландия), постъпило на 12 април 2018 г. — Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

(Дело C-251/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Noord-Holland

Страни в главното производство

Жалбоподател: Trace Sport

Ответник: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Преюдициални въпроси

Валиден ли е Регламент за изпълнение № 501/20131 , доколкото се отнася до производителя/износителя Kelani Cycles?

Валиден ли е Регламент за изпълнение № 501/2013, доколкото се отнася до производителя/износителя Creative Cycles?

____________

1     Регламент за изпълнение (ЕС) № 501/2013 на Съвета от 29 май 2013 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 990/2011 върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, за да включва вноса на велосипеди, изпращани от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис, независимо дали са декларирани с произход от Индонезия, Малайзия, Шри Ланка и Тунис (ОВ L 153, 2013 г., стр. 1).