Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Noord-Holland (Niderlandy) w dniu 12 kwietnia 2018 r. – Trace Sport / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

(Sprawa C-251/18)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Rechtbank Noord-Holland

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Trace Sport.

Strona przeciwna: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Pytania prejudycjalne

Czy rozporządzenie wykonawcze nr 501/20131 jest ważne w zakresie, w jakim dotyczy ono producenta-eksportera Kelani Cycles?

Czy rozporządzenie wykonawcze nr 501/2013 jest ważne w zakresie, w jakim dotyczy ono producenta-eksportera Creative Cycles?

____________

1     Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 501/2013 z dnia 29 maja 2013 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 990/2011 na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz rowerów wysyłanych z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki i z Tunezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki i z Tunezji, Dz.U. 2013, L 153, s. 1.