Language of document :

22. juunil 2018 esitatud hagi – NHS versus EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)

(kohtuasi T-378/18)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: NHS. Inc. (Santa Cruz, California, Ühendriigid) (esindaja: advokaat P. Olson)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: HLC SB Distribution, SL (Irún, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi CRUZADE taotlus – registreerimistaotlus nr 13 528 112

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 13. aprilli 208. aasta otsus asjas R 1217/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

lükata ELi kaubamärgi taotlus nr 013 528 112 kaupadele: „rulad ja nende osad“ tagasi;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 5 rikkumine.

____________