Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado de Primera Instancia de Reus (Ισπανία) στις 30 Μαΐου 2018 – Jaime Cardus Suárez κατά Catalunya Caixa S.A.

(Υπόθεση C-352/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Juzgado de Primera Instancia de Reus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγων: Jaime Cardus Suárez

Εναγομένη: Catalunya Caixa S.A.

Προδικαστικά ερωτήματα

1.1 Έχει το άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/131 την έννοια ότι συμβατική ρήτρα που ενσωματώνει τον επίσημο δείκτη IRPH o οποίος ρυθμίζεται από νομοθετική διάταξη δεν υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας, μολονότι ο εν λόγω δείκτης δεν εφαρμόζεται υποχρεωτικώς ανεξαρτήτως της επιλογής των μερών ούτε επικουρικώς ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των μερών;

1.2 Έχει το άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/13 την έννοια ότι συμβατική ρήτρα που ενσωματώνει τον επίσημο δείκτη IRPH υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας, μολονότι ο δείκτης αυτός ρυθμίζεται από νομοθετική διάταξη, στην περίπτωση που με την εν λόγω συμβατική ρήτρα τροποποιείται ο κανόνας ο οποίος περιέχεται στη διοικητική διάταξη περί IRPH και αφορά το αρνητικό περιθώριο που πρέπει να εφαρμόζεται επί του εν λόγω δείκτη, όταν αυτός χρησιμοποιείται ως συμβατικό επιτόκιο, για την εξίσωση του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (στο εξής: ΣΕΠΕ) του ενυπόθηκου δανείου με το ΣΕΠΕ της αγοράς, τεκμαιρομένης στην περίπτωση αυτή της μεταβολής της συμβατικής ισορροπίας που έχει θεσπίσει ο εθνικός νομοθέτης;

2.1 Αποκλείει τον δικαστικό έλεγχο όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή για όλα τα στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την έκταση των υποχρεώσεών του, προκειμένου να κριθεί εάν η ρήτρα διατυπώθηκε κατά σαφή και κατανοητό τρόπο υπό την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/13, το ότι ο δείκτης αναφοράς IRPH που ενσωματώνεται από τον επαγγελματία σε συμβατική ρήτρα δανείου ρυθμίζεται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις;

2.2 Αντιβαίνει στην οδηγία 93/13 νομολογία κατά την οποία η υποχρέωση διαφάνειας πληρούται με την απλή μνεία του επίσημου δείκτη στην προδιατυπωμένη ρήτρα, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους του επαγγελματία που διατύπωσε τη ρήτρα οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφόρηση, ή, αντιθέτως, είναι απαραίτητο προκειμένου να τηρηθεί η υποχρέωση διαφάνειας να παρέχονται από τον επαγγελματία πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμορφώσεως, το πεδίο εφαρμογής και τη συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανισμού του εν λόγω δείκτη αναφοράς;

2.3 Έχει το άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/13 την έννοια ότι η παράλειψη ενημερώσεως του καταναλωτή σχετικά με τη διαμόρφωση, λειτουργία και προηγούμενη εξέλιξη του IRPH, καθώς και την προβλεπόμενη μελλοντική, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη, εξέλιξή του, λαμβανομένων υπόψη των γνώσεων του επαγγελματία σχετικά με τα εν λόγω στοιχεία κατά τον χρόνο συνάψεως της συμβάσεως, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ρήτρα που ενσωματώνει τον ως άνω δείκτη δεν διατυπώθηκε κατά σαφή και κατανοητό τρόπο υπό την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/13;

2.4 Πρέπει η απαίτηση διαφάνειας της ρήτρας κατά το άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι είναι υποχρεωτικό να έχει ενημερωθεί ο καταναλωτής σχετικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν τον δείκτη αναφοράς και το περιεχόμενό του, με την παροχή σχετικών πληροφοριών, ώστε να μπορεί να αντιληφθεί την οικονομική και νομική σημασία της ρήτρας που ενσωματώνει έναν τέτοιο δείκτη;

2.5 Μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία στα οποία ο δικαστής δύναται να στηρίξει την εκτίμησή του περί καταχρηστικού χαρακτήρα συμβατικής ρήτρας κατά το άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/13 η διαφήμιση και η πληροφόρηση που παρέχει ο επαγγελματίας και οι οποίες ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή κατά τον χρόνο συνάψεως της δανειακής συμβάσεώς του που παραπέμπει στον IRPH;

3.1 Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να συμπληρώνεται η εν λόγω σύμβαση, διά της τροποποιήσεως του περιεχομένου της καταχρηστικής ρήτρας με την εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου δείκτη αναφοράς σε αντικατάσταση αυτού που κηρύχθηκε ανίσχυρος, λόγω του ότι εξαιτίας της ακυρότητας και καταργήσεως της ρήτρας κυμαινόμενου επιτοκίου, ανατρέπεται το δικαιοπρακτικό θεμέλιο μόνο από την πλευρά του τραπεζικού ιδρύματος, εάν η ρήτρα κριθεί καταχρηστική και, ως εκ τούτου, το δάνειο πρέπει να αποδοθεί ατόκως; Σε αυτήν την περίπτωση αντίκειται στο άρθρο 6 της οδηγίας 93/13 μια τέτοιου είδους ερμηνεία και συμπλήρωση της συμβάσεως;

____________

1     Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (EE 1993, L 95, σ. 29).