Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia de Reus (Hispaania) 30. mail 2018 – Jaime Cardus Suárez versus Catalunya Caixa S.A.

(kohtuasi C-352/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de Primera Instancia de Reus

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Jaime Cardus Suárez

Kostja: Catalunya Caixa S.A.

Eelotsuse küsimused

1.1    Kas direktiivi 93/131 artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et lepingutingimusele, millega lisatakse lepingusse õigusnormiga reguleeritud ametlik indeks IRPH, direktiivi ei kohaldata, isegi kui selle indeksi kohaldamine ei ole kohustuslik, välja arvatud, kui pooled on selle ise valinud, ja kui see ei kuulu ka automaatselt kohaldamisele juhul, kui pooltevaheline vastav kokkulepe puudub?

1.2    Kas direktiivi 93/13 artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et direktiivi sätteid kohaldatakse niisuguse lepingutingimuse suhtes, millega lisatakse lepingusse ametlik indeks IRPH, isegi kui see indeks on reguleeritud õigusnormiga – juhul, kui nimetatud lepingutingimuses kaldutakse kõrvale hüpoteeklaenu baasindeksi kindlaks määravas haldusnormis sätestatust, osas, mis puudutab negatiivset marginaali, mida tuleb kohaldada siis, kui nimetatud indeksit kasutatakse lepingulise intressimäärana, et võrdsustada hüpoteegitehingu krediidi kulukuse määr turu omaga, nii et siis võib eeldada, et liikmesriigi seadusandja kehtestatud lepinguline tasakaal on paigast nihkunud?

2.1.    Kas asjaolu, et baasindeks, s.o hüpoteeklaenu baasindeks, mille on teenuseosutaja sätestanud laenulepingu tingimuses, on reguleeritud õigus- või haldusnormidega, välistab kohtu kohustuse kontrollida, kas tarbijale on esitatud kõik andmed selle indeksi kohta, mis võivad mõjutada tema kohustuse ulatust, et asuda seisukohale, et lepingutingimus on koostatud direktiivi 93/13 artikli 4 lõike 2 tähenduses selgelt ja arusaadavalt?

2.2.    Kas direktiiviga 93/13 on vastuolus kohtupraktika, milles loetakse, et läbipaistvuskohustus on täidetud sellega, et varem koostatud klauslis lihtsalt viidatakse ametlikule indeksile, ilma et teenuseosutajalt, kes on tingimuse kehtestaja, nõutaks selle kohta mingit muud teavet, või kas läbipaistvuskohustuse täitmiseks on, vastupidi, vaja, et tingimuse kehtestaja annaks teavet selle baasindeksi konkreetse mehhanismi ülesehituse, ulatuse ja toimimise kohta?

2.3.    Kas direktiivi 93/13 artikli 4 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et tarbijale hüpoteeklaenu baasindeksi ülesehituse, toimimise ning varasema ja tulevikus vähemalt keskpikas perspektiivis prognoositava kujunemise kohta teabe andmata jätmine, võttes arvesse teenuseosutaja teadmisi nende andmete kohta lepingu sõlmimise ajal, võimaldab arvestada, et lepingutingimus, mis sisaldab seda indeksit, ei ole koostatud direktiivi 93/13 artikli 4 lõike 2 tähenduses selgelt ja arusaadavalt?

2.4    Kas direktiivi artikli 4 lõike 2 nõuet, et lepingutingimus peab olema läbipaistev, tuleb tõlgendada nii, et see nõuab, et tarbijat oleks teavitatud haldusnormidest, mis reguleerisid baasindeksit ja selle sisu, kui olulisest teabest, selleks et tarbija oleks mõistnud niisugust indeksit sisaldava lepingutingimuse majanduslikku ja juriidilist tähtsust?

2.5.    Kas tingimuse kehtestaja poolt niisuguse reklaami ja teabe avaldamine ja pakkumine, mis võib tarbijat eksitada baasindeksiga indekseeritud hüpoteeklaenulepingu kooskõlastamise ajal, võib olla element, mille põhjal võib kohus hinnata, et lepingutingimus on vastavalt direktiivi 93/13 artikli 4 lõikele 2 ebaõiglane?

3.1.    Kas juhul, kui tuvastatakse, et lepingutingimus on ebaõiglane –, nii et laen tuleb tagasi maksta ilma intressita, mis tähendab, et vaid panga perspektiivist oleks lepingu sõlmimise alus muutuvintressi ette nägeva lepingutingimuse tühisuse ja kõrvaldamise tõttu ära langenud – tuleks lubada võimalust seda lepingut täiendada, muutes ebaõiglase lepingutingimuse sisu nii, et tühiseks tunnistatud indeksi asemel kohaldatakse mingit muud baasindeksit? Kas sel juhul oleks niisugune tõlgendus ja lepingu täiendamine vastuolus direktiivi 93/13 artikliga 6?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).