Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Reus (Španielsko) 30. mája 2018 – Jaime Cardus Suárez/Catalunya Caixa S.A.

(vec C-352/18)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia de Reus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Jaime Cardus Suárez

Žalovaná: Catalunya Caixa S.A.

Prejudiciálne otázky

1)    1.1    Má sa článok 1 ods. 2 smernice 93/131 vykladať v tom zmysle, že zmluvná podmienka obsahujúca oficiálny index IRPH, ktorý je upravený právnou normou, nepodlieha ustanoveniam smernice, aj keď sa uvedený index povinne neuplatňuje, bez ohľadu na jeho voľbu, a ani nemá doplnkovú povahu v prípade neexistencie dohody medzi zmluvnými stranami?

1.2    Má sa článok 1 ods. 2 smernice 93/13 vykladať v tom zmysle, že zmluvná podmienka obsahujúca oficiálny index IRPH, upravený právnou normou, podlieha ustanoveniam smernice v prípade, kedy je v uvedenej zmluvnej podmienke pozmenené ustanovenie správneho predpisu, ktorý určuje index IRPH, týkajúceho sa negatívneho rozdielu, ktorý by sa mal uplatniť, ak sa uvedený index použije ako zmluvná sadzba, na vyrovnanie ročnej percentuálnej miery nákladov hypotekárnej transakcie so sadzbou uplatňovanou na trhu, keďže v takom prípade možno predpokladať, že nie je dodržaná zmluvná rovnováha stanovená vnútroštátnym zákonodarcom?

2)    2.1.    Vylučuje skutočnosť, že referenčný index IRPH zahrnutý poskytovateľom služieb do podmienky zmluvy o úvere, je upravený zákonnými alebo správnymi ustanoveniami, aby si súd musel overiť, či sa oznámili spotrebiteľovi všetky skutočnosti vo vzťahu k tomuto indexu, ktoré mohli mať vplyv na rozsah jeho záväzku, aby považoval podmienku za jasne a zrozumiteľne formulovanú, v zmysle článku 4 ods. 2 smernice 93/13?

2.2.    Bráni smernica 93/13 judikatúre, ktorá považuje povinnosť transparentnosti za splnenú uvedením samotného odkazu na oficiálny index vo vopred stanovenom ustanovení bez toho, aby sa vyžadovali od poskytovateľa služieb aj iné informácie, alebo naopak, je potrebné, aby sa na splnenie povinnosti transparentnosti poskytli zo strany poskytovateľa služieb informácie o tvorbe, dosahu a konkrétnom fungovaní mechanizmu tohto referenčného indexu?

2.3.    Má sa článok 4 ods. 2 smernice 93/13 vykladať v tom zmysle, že neposkytnutie informácií spotrebiteľovi ohľadom tvorby, fungovania, predchádzajúceho vývoja IRPH a predvídateľného budúceho vývoja, aspoň v krátkodobom alebo strednodobom časovom horizonte, vzhľadom na znalosť poskytovateľa služieb o uvedených prvkoch v čase uzavretia zmluvy, umožňuje domnievať sa, že podmienka, ktorá ich obsahuje, nie je formulovaná jasne a zrozumiteľne, v zmysle článku 4 ods. 2 smernice 93/13?

2.4    Má sa požiadavka transparentnosti podmienky uvedená v článku 4 ods. 2 smernice vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby bol spotrebiteľ informovaný o samotných regulačných ustanoveniach, ktoré upravujú referenčný index a o jeho obsahu, to znamená o informáciách, ktoré sú potrebné na pochopenie ekonomického a právneho významu podmienky, ktorá obsahuje takýto index?

2.5.    Môže reklama a informácie s odkazom na IRPH, poskytnuté zo strany poskytovateľa služieb, ktoré sú spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu pri uzatváraní jeho zmluvy o úvere, predstavovať prvok, na ktorom môže súd založiť svoje posúdenie nekalej povahy zmluvnej podmienky v súlade s článkom 4 ods. 2 smernice 93/13?

3)    3.1.    Ak sa podmienka považuje za nekalú, takže by úver musel byť splatený bez úrokov, a v dôsledku neplatnosti a zrušenia podmienky s variabilným úrokom by zanikol právny základ na uzavretie zmluvy výlučne z pohľadu banky, možno umožniť doplnenie uvedenej zmluvy tým, že sa zmení obsah nekalej zmluvnej podmienky a uplatní sa akýkoľvek iný referenčný index, ktorý nahradí neplatnú zmluvnú podmienku? Bol by v takom prípade takýto výklad a doplnenie zmluvy v rozpore s článkom 6 smernice 93/13?

____________

1     Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 228).