Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia de Reus (Španija) 30. maja 2018 – Jaime Cardus Suárez/Catalunya Caixa S.A.

(Zadeva C-352/18)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia de Reus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Jaime Cardus Suárez

Tožena stranka: Catalunya Caixa S.A.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.1.    Ali je treba člen 1(2) Direktive 93/131 razlagati tako, da pogodbeni pogoj, ki vključuje uradni referenčni indeks, IRPH, ki je zakonsko določen, ni predmet področja uporabe te direktive, tudi kadar ne obstaja obveznost uporabe tega referenčnega indeksa, ne glede na izbiro slednjega, niti se ga ne uporabi, če se stranki nista dogovorili drugače?

1.2    Ali je treba člen 1(2) Direktive 93/13 razlagati tako, da pogodbeni pogoj, ki vključuje uradni referenčni indeks, IRPH, tudi če je ta zakonsko določen, spada na področje uporabe te direktive, kadar se v tem pogodbenem pogoju spremeni določilo, vsebovano v upravni določbi, ki določa referenčni indeks IRPH, o uporabi negativnega pribitka, ki bi ga bilo treba uporabiti, če se navedeni referenčni indeks uporabi za pogodbene obresti zato, da se izenači EOM (letna efektivna obrestna mera) za hipotekarno posojilo s tržno EOM, zaradi česar bi se lahko domnevalo, da je prišlo do spremembe pogodbenega ravnovesja, ki ga je vzpostavil nacionalni zakonodajalec?

2.1.    Ali dejstvo, da referenčni indeks, IRPH, ki ga prodajalec ali ponudnik vključi v pogodbeni pogoj posojilne pogodbe, določajo zakoni ali predpisi, pomeni, da sodišču ni treba preveriti, ali so bili potrošniku sporočeni vsi elementi, ki lahko na podlagi tega referenčnega indeksa vplivajo na obseg njegovih obveznosti, da bi štelo, da je bil pogodbeni pogoj zapisan v jasnem in razumljivem jeziku v smislu člena 4(2) Direktive 93/13?

2.2.    Ali je sodna praksa, v skladu s katero se šteje, da je obveznost glede preglednosti izpolnjena z napotilom na uradni referenčni indeks v vnaprej določenem pogodbenem pogoju, ne da bi se od prodajalca ali ponudnika, ki je pripravil pogodbo, zahtevalo, da poda kakršne koli druge informacije v zvezi s tem, v nasprotju z Direktivo 93/13, ali pa mora prodajalec ali ponudnik, ki pripravi pogodbo, za izpolnitev obveznosti glede preglednosti dati na voljo informacije glede sestave, razpona in konkretnega delovanja mehanizma tega referenčnega indeksa?

2.3.    Ali je treba člen 4(2) Direktive 93/13 razlagati tako, da opustitev informiranja potrošnika o sestavi, delovanju, preteklem razponu referenčnega indeksa IRPH in o – vsaj kratkoročno ali srednjeročno – predvidljivem prihodnjem razponu, pri čemer je treba upoštevati strokovno znanje prodajalca ali ponudnika o navedenih elementih v času sklepanja pogodbe, lahko pomeni, da pogodbeni pogoj ni napisan v jasnem in razumljivem jeziku v smislu člena 4(2) Direktive 93/13?

2.4    Ali je treba zahtevo glede preglednosti v smislu člena 4(2) Direktive [93/13] razlagati tako, da zahteva, da se potrošnika seznani z zakonskimi določbami, ki urejajo referenčni indeks in njegovo vsebino, kot informacijami, ki so pomembne za to, da se potrošnik lahko zaveda ekonomske in pravne pomembnosti pogodbenega pogoja, ki vključuje takšen referenčni indeks?

2.5.    Ali lahko oglasi in informacije, ki jih daje na voljo prodajalec ali ponudnik in ki bi lahko zavedli potrošnika pri sklepanju posojilne pogodbe, ki je vezana na IRPH, štejejo za element, na osnovi katerega lahko sodnik presodi, da je pogodbeni pogoj v skladu s členom 4(2) Direktive 93/13 nepošten?

3.1.    Če bi se ugotovila nepoštenost pogodbenega pogoja, tako da bi bilo treba posojilo vrniti brez obresti, in bi zaradi ugotovitve ničnosti ter s črtanjem pogodbenega pogoja o spremenljivi obrestni meri prenehala obstajati podlaga za sklenitev pogodbe izključno z vidika banke, ali bi bilo mogoče dopustiti prilagoditev zadevne pogodbe tako, da bi se vsebina nepoštenega pogoja, ki je bil ugotovljen za ničnega, nadomestila s katerim koli drugim referenčnim indeksom? Ali bi bili v tem primeru takšna razlaga in prilagoditev pogodbe v nasprotju s členom 6 Direktive 93/13?

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).