Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 21 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Corte di Appello di Torino — Италия) — Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida

(Дело C-1/17)1

(Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Компетентност при индивидуални трудови договори — Член 20, параграф 2 — Работодател, срещу когото е предявен иск пред съдилищата на държавата членка по местоживеене — Насрещен иск, предявен от работодателя — Определяне на компетентния съд)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte di Appello di Torino

Страни в главното производство

Жалбоподател: Petronas Lubricants Italy SpA

Ответник: Livio Guida

Диспозитив

Член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че в положение като разглежданото в настоящото производство той дава на работодателя правото да предяви пред съда, редовно сезиран от работника с първоначалния иск, насрещен иск, който се основава на договор за прехвърляне на вземане, сключен между работодателя и първоначалния носител на вземането, след като първоначалният иск е бил предявен.

____________

1 ОВ C 112, 10.4.2017 г.