Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.6.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Corte di Appello di Torino – Italia) – Petronas Lubricants Italy SpA v. Livio Guida

(asia C-1/17)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – Toimivalta työsopimusta koskevissa asioissa – 20 artiklan 2 kohta – Työnantaja, joka on haastettu vastaamaan sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa hänellä on kotipaikka – Työnantajan vastakanne – Toimivaltaisen tuomioistuimen määrittäminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte di Appello di Torino

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Petronas Lubricants Italy SpA

Vastaaja: Livio Guida

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 20 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että siinä annetaan pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa työnantajalle oikeus nostaa tuomioistuimessa, jossa on vireillä työntekijän laillisesti nostama alkuperäinen kanne, vastakanne, joka perustuu saatavan siirtoa koskevaan sopimukseen, jonka työnantaja ja saatavan alkuperäinen haltija ovat tehneet alkuperäisen kanteen nostamisen jälkeen.

____________

1 EUVL C 112, 10.4.2017.