Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt 7.6.2018 – Slovenské elektrárne a.s. v. Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(asia C-376/18)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Slovenské elektrárne a.s.

Vastaaja: Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta 13.7.2009 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/72/EY1 (kolmas sähködirektiivi) tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen lainsäädäntö on ristiriidassa direktiivin tavoitteen ja erityisesti sen 3 artiklan kanssa, kun lainsäädännössä otetaan erityistoimenpiteenä käyttöön säänneltyjen yritysten, mukaan lukien jäsenvaltion toimivaltaiselta sääntelyviranomaiselta saadun sähköntoimitusluvan haltijat, maksettavaksi tuleva pakollinen maksu, joka määräytyy yritysten koti- ja ulkomaantoiminnoistaan saavuttaman liiketaloudellisen tuloksen perusteella ja joka

i)    vaikuttaa säänneltyjen yritysten vapauteen asettaa täysin kilpailuun perustuva hinta sähköntoimituksiin ulkomaisilla sähkömarkkinoilla ja näin ollen myös kilpailuprosessin määrittämiseen näillä markkinoilla;

ii)    heikentää säänneltyjen yritysten kilpailukykyä suhteessa ulkomaisiin toimittajiin, jotka toimittavat sähköä Slovakian markkinoilla, jos molemmat toimittavat sähköä tietyillä ulkomaanmarkkinoilla, sillä ulkomaisen toimittajan sähkötoimituksiin ulkomailla ei kohdistu samanlaista maksuvelvollisuustaakkaa;

iii)    vaikeuttaa uusien kilpailijoiden pääsyä sähköntoimitusmarkkinoille Slovakiassa ja ulkomailla, sillä tällaista pakollista maksua kannettaisiin niiden tuloista muidenkin kuin säänneltyjen toimien osalta myös silloin, kun ne saisivat sen jälkeen tietylle ajanjaksolle sähköntoimitusluvan mutta tulot sähköntoimituksesta olisivat nollatasolla;

iv)    voi pakottaa slovakialaiset säännellyt henkilöt hakemaan viranomaiselta luvan peruuttamista tai ulkomaisen sähkötoimittajan hakemaan tämän kotimarkkinoidensa sääntelyviranomaisen myöntämän sähkötoimitusluvan peruuttamista, koska sähköntoimitusluvan peruuttaminen on ainoa tapa, jolla tietty henkilö voi vapautua säännellyn yrityksen statuksesta käsiteltävän lainsäädännön mukaan, mikäli kyseinen henkilö ei halua maksaa kyseistä maksua muista toiminnoista saamistaan tuloista?

Onko kolmatta sähködirektiiviä tulkittava niin, että toimenpideryhmiin, jotka kolmas sähködirektiivi sallii jäsenvaltioiden hyväksyvän, vaikka ne olisivat kolmannen sähködirektiivin tavoitteen vastaisia, ei kuulu pääasiassa käsiteltävänä oleva erityistoimenpide, joka perustuu säänneltyjen yritysten, mukaan lukien viranomaisen myöntämän sähköntoimitusluvan haltijat, maksettavaksi tulevaan pakolliseen maksuun, joka määräytyy yritysten koti- ja ulkomaantoiminnoissaan saavuttaman liiketaloudellisen tuloksen perusteella, sillä käsiteltävä toimenpide ei ole ilmastonmuutoksen torjuntakeino eikä se liity sähkön toimitusvarmuuteen eikä se ole muunkaan kolmannen sähködirektiivin tavoitteen saavuttamiseksi toteutettava toimi?

Onko kolmatta sähködirektiiviä tulkittava niin, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa otetaan erityistoimenpiteenä käyttöön säänneltyjen yritysten, mukaan lukien jäsenvaltion toimivaltaiselta sääntelyviranomaiselta saadun sähköntoimitusluvan haltijat, maksettavaksi tuleva pakollinen maksu, joka määräytyy yritysten koti- ja ulkomaantoiminnoistaan saavuttaman liiketaloudellisen tuloksen perusteella, ei täytä kolmannen sähködirektiivin 3 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, jotka koskevat avoimuutta, syrjimättömyyttä ja tasavertaista käytettävyyttä, koska tällä lainsäädännöllä aiheutetaan säännellylle yritykselle maksutaakka myös ulkomailla (sähköntoimituksesta tai muista toimista) saavutetun tuloksen perusteella mutta toisen jäsenvaltion myöntämän sähköntoimitusluvan haltijalle vain Slovakiassa saavutetun tuloksen perusteella?

____________

1 EUVL 2009, L 211, s. 55.