Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2018 r. – Komisja Europejska / Królestwo Belgii

(Sprawa C-384/18)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Belgii

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie, że Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 25 dyrektywy 2006/123/WE1 i art. 49 TFUE;

obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

(i) Zakazując wykonywania działalności księgowego jednocześnie z działalnością brokera, agenta ubezpieczeń, agenta nieruchomości lub wszelką działalnością z zakresu bankowości lub usług finansowych, oraz (ii) zezwalając Chambres de l’Institut professionnel des comptables et Fiscalistes agrées (izbom instytutu zawodowego autoryzowanych księgowych i doradców podatkowych - IPCF) na zakazanie wykonywania działalności księgowego łącznie z dowolnym rodzajem działalności rolnej, rzemieślniczej i handlowej, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 25 dyrektywy 2006/123/WE i art. 49 TFUE.

____________

1     Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376, s. 36).