Language of document :

Žaloba podaná 8. júna 2018 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(vec C-384/18)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Belgické kráľovstvo si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 25 smernice 2006/123/ES1 a z článku 49 ZFEÚ,

zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Belgické kráľovstvo tým, že i) zakázalo výkon činnosti účtovníka súčasne s činnosťou sprostredkovateľa, poisťovacieho agenta, realitného agenta alebo s akoukoľvek bankovou činnosťou alebo činnosťou v odvetví finančných služieb, a zároveň ii) umožnilo senátom Institut professionnel des comptables et Fiscalistes agrées (Komora akreditovaných účtovníkov a daňových poradcov, IPCF) zakázať výkon činnosti účtovníka súčasne s akoukoľvek poľnohospodárskou, remeselnou alebo obchodnou činnosťou, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 25 smernice 2006/123/ES a z článku 49 ZFEÚ.

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 2006, s. 36).