Language of document :

Talan väckt den 8 juni 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

(Mål C-384/18)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: H. Tserepa-Lacombe och L. Malferrari)

Svarande: Konungariket Belgien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 25 i direktiv 2006/123/EG(1 ) och artikel 49 FEUF, samt

förplikta Konungariket Belgien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom att (i) förbjuda gemensam verksamhet utövad av revisorer å ena sidan och verksamhet utövad av finansiella mäklare, försäkringsmäklare, fastighetsmäklare eller all bankverksamhet och verksamhet avseende finansiella tjänster å andra sidan samt genom att (ii) tillåta Chambres de l’Institut professionnel des comptables et Fiscalistes agrée (IPCF) (sammanslutning för auktoriserade revisorer och skatterådgivare) att förbjuda gemensam verksamhet utövad av revisorer å ena sidan och småskalig eller kommersiell jordbruksverksamhet, å andra sidan har Konungariket Belgien underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 25 i direktiv 2006/123/EG och artikel 49 FEUF.

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, s. 36).