Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgie) dne 5. června 2018 – Frank Casteels v. Ryanair DAC, dříve Ryanair Ltd

(Věc C-368/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Účastníci původního řízení

Žalobce: Frank Casteels

Žalovaná: Ryanair DAC, dříve Ryanair Ltd

Předběžné otázky

Znění žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, které se týká výkladu čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/911 , [je] následující :

-    spadá okolnost dotčená v projednávané věci, tedy stávka zaměstnanců odbavovací společnosti na letišti odletu dotčeného letu, pod pojem „událost“ ve smyslu bodu 22 rozsudku ze dne 22. prosince 2008, Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), nebo pod pojem „mimořádná okolnost“ ve smyslu bodu 14 odůvodnění uvedeného nařízení, jak je vykládán v rozsudku ze dne 31. ledna 2013, McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), nebo se tyto pojmy překrývají;

-    musí být čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 vykládán v tom smyslu, že taková událost, jako je událost dotčená v tomto sporu, tedy stávka zaměstnanců odbavovací společnosti na letišti odletu dotčeného letu, musí být považována za událost vlastní běžnému výkonu činnosti leteckého dopravce a tedy nemůže být kvalifikována jako „mimořádná okolnost“, která osvobozuje leteckého dopravce od jeho povinnosti nahradit škodu cestujícím v případě zrušení letu provozovaného dotčeným letadlem;

-    pokud taková událost, jako je událost dotčená v projednávaném sporu, tedy stávka zaměstnanců odbavovací společnosti na letišti odletu dotčeného letu, musí být považována za „mimořádnou okolnost“, je třeba z toho vyvodit, že se jedná o „mimořádnou okolnost“, které letecký dopravce nemohl zabránit ani tehdy, když byla přijata všechna přiměřená opatření?

-    musí být skutečnost, že stávka byla oznámena, považována za skutečnost, v jejímž důsledku taková událost, jako je událost dotčená v tomto sporu, tedy stávka zaměstnanců odbavovací společnosti na letišti odletu dotčeného letu, nespadá pod pojem „mimořádné okolnosti“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91?

____________

1 Úř. věst. L 46, s. 1.