Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. jūnijā iesniedza Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Beļģija) – Frank Casteels/Ryanair DAC, iepriekš Ryanair Ltd

(Lieta C-368/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Pamatlietas puses

Prasītājs: Frank Casteels

Atbildētāja: Ryanair DAC, iepriekš Ryanair Ltd

Prejudiciālie jautājumi

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu par to, kā interpretēt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 1 , 5. panta 3. punktu, [ir] izteikts šādi:

-    vai apstāklis, par ko ir strīds, jeb iekraušanas un iekraušanas sabiedrības darbinieku streiks attiecīgā lidojuma izlidošanas lidostā ietilpst jēdzienā “notikums” 2008. gada 22. decembra sprieduma Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771) 22. punkta izpratnē vai “ārkārtēju apstākļu” jēdzienā minētās regulas preambulas 14. apsvēruma izpratnē, kā tas interpretēts 2013. gada 31. janvāra spriedumā McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), vai arī šie abi jēdzieni pārklājas;

-    vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāds notikums kā pamatlietā jeb iekraušanas un iekraušanas sabiedrības darbinieku streiks attiecīgā lidojuma izlidošanas lidostā ir jāuzskata par gaisa pārvadātāja parastai darbībai raksturīgu notikumu un tādēļ nevar tikt kvalificēts kā “ārkārtējs apstāklis”, kas var atbrīvot gaisa pārvadātāju no tā kompensācijas izmaksāšanas pasažieriem pienākuma šīs lidmašīnas veicama lidojuma atcelšanas gadījumā;

-    ja tāds notikums, par kādu ir pamatlieta, jeb iekraušanas un iekraušanas sabiedrības darbinieku streiks attiecīgā lidojuma izlidošanas lidostā, ir jāuzskata par “ārkārtēju apstākli”, vai no tā ir jāsecina, ka runa ir par “ārkārtēju apstākli” gaisa pārvadātājam, ko tas nebūtu varējis novērst, pat ja būtu tikuši veikti visi saprātīgie pasākumi?

-    vai tādēļ, ka par streiku tika paziņots, ir jāuzskata, ka notikums, par ko ir pamatlieta, jeb iekraušanas un iekraušanas sabiedrības darbinieku streiks attiecīgā lidojuma izlidošanas lidostā, neietilpst jēdzienā “ārkārtēji apstākļi” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5. panta 3. punkta izpratnē?

____________

1     OV L 46, 1. lpp.