Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgia) w dniu 5 czerwca 2018 r. – Frank Casteels / Ryanair DAC, dawniej Ryanair Ltd

(Sprawa C-368/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Frank Casteels

Strona pozwana: Ryanair DAC, dawniej Ryanair Ltd

Pytania prejudycjalne

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczący wykładni art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/911 ma następujące brzmienie:

czy okoliczność stanowiąca przedmiot niniejszego sporu, to jest strajk pracowników przedsiębiorstwa obsługi naziemnej w porcie lotniczym, w którym rozpoczyna się odnośny lot, jest objęta pojęciem „zdarzenia” w rozumieniu pkt 22 wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r., Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), czy też pojęciem „nadzwyczajnej okoliczności” w rozumieniu motywu 14 wspomnianego rozporządzenia, tak jak jest ono interpretowane w wyroku z dnia 31 stycznia 2013 r., McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), lub też czy oba te pojęcia pokrywają się;

czy art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 należy interpretować w ten sposób, że zdarzenie takie jak to będące przedmiotem niniejszego sporu, to jest strajk pracowników przedsiębiorstwa obsługi naziemnej w porcie lotniczym, w którym rozpoczyna się odnośny lot, trzeba uznać za zdarzenie, które wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego, w związku z czym nie może ono zostać zakwalifikowane jako „nadzwyczajna okoliczność” zwalniająca przewoźnika lotniczego z obowiązku zapłaty na rzecz pasażerów odszkodowania z tytułu odwołania lotu obsługiwanego przez ten samolot;

jeżeli zdarzenie takie jak to będące przedmiotem niniejszego sporu, to jest strajk pracowników przedsiębiorstwa obsługi naziemnej w porcie lotniczym, w którym rozpoczyna się odnośny lot, należy uznać za „nadzwyczajną okoliczność”, to czy na tej podstawie trzeba wnioskować, że dla przewoźnika lotniczego chodzi tu o „nadzwyczajną okoliczność”, której nie można było uniknąć nawet przy podjęciu wszelkich racjonalnych środków?

czy fakt, iż strajk został zapowiedziany, powinien zostać uznany za skutkujący tym, że zdarzenie takie jak to będące przedmiotem niniejszego sporu, to jest strajk pracowników przedsiębiorstwa obsługi naziemnej w porcie lotniczym, w którym rozpoczyna się odnośny lot, nie jest objęte pojęciem „nadzwyczajnych okoliczności” w rozumieniu art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91?

____________

1 Dz.U. L 46, s. 1.