Language of document :

Иск, предявен на 29 юни 2018 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-434/18)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Patakia, G. Gattinara)

Ответник: Италианска република

Искания на ищеца

да установи, че като не е изпратила на Комисията националната си програма за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, Италианската република не е изпълнила задължението си, произтичащо от разпоредбите на член 15, параграф 4 и на член 13, параграф 1 от Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци1 ;

да осъди Италианската република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Разпоредбите на член 15, параграф 4 и на член 13, параграф 1 от Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци предвиждат, че държавите членки уведомяват за пръв път Комисията за съдържанието на своята национална програма, която включва всички елементи, предвидени в член 12, „възможно най-скоро“ и не по-късно от 23 август 2015 г.

Комисията счита, че видно от представените доказателства от страна на Италианската република в досъдебната фаза на производството, такова уведомяване никога не е имало, доколкото италианските власти все още не са предали на Комисията окончателния текст на приетата национална програма за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.

____________

1     ОВ L 199, стр. 48.