Language of document :

29. juunil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-434/18)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Patakia, G. Gattinara)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik ei ole komisjonile edastanud kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise riiklikku programmi, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 19. juuli 2011. aasta direktiivi 2011/70/Euratom, millega luuakse ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks1 , artikli 15 lõikest 4 koostoimes artikli 13 lõikega 1;

mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Nõukogu 19. juuli 2011. aasta direktiivi 2011/70/Euratom, millega luuakse ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks, artikli 15 lõikes 4 koostoimes artikli 13 lõikega 1 on sätestatud, et liikmesriigid teatavad komisjonile „võimalikult kiiresti“, kuid mitte hiljem kui 23. augustil 2015, esimest korda oma kõiki artiklis 12 nimetatud punkte hõlmava riikliku programmi sisu.

Komisjon väidab, et dokumentidest, mille Itaalia Vabariik esitas menetluse kohtueelses etapis, ilmneb, et teatamist ei ole kunagi toimunud, kuna Itaalia ametivõimud ei ole veel komisjonile edastanud kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks vastu võetud riikliku programmi lõplikku teksti.

____________

1 ELT L 199, lk 48.