Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Włoska

(Sprawa C-434/18)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Patakia i  G. Gattinara, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania

stwierdzenie, że nie powiadamiając Komisji o krajowym programie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, Republika Włoska uchybiła obowiązkowi, o którym jest mowa w art. 15 ust. 4 w związku z art. 13 ust. 1 dyrektywy Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi1 ;

obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Artykuł 15 ust. 4 w związku z art. 13 ust. 1 dyrektywy Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi stanowi, że państwa członkowskie powiadamiają po raz pierwszy Komisję „możliwie jak najszybciej”, ale nie później, niż do dnia 23 sierpnia 2015 r., o treści swojego programu krajowego obejmującego wszystkie elementy określone w art. 12 tej dyrektywy.

Komisja twierdzi, że z informacji przedstawionych przez Republikę Włoską na etapie postępowania poprzedzającym wniesienie skargi wynika, iż wspomniane powiadomienie nigdy nie miało miejsca, ponieważ władze włoskie nie przekazały jeszcze Komisji ostatecznego tekstu przyjętego krajowego programu gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

____________

1     Dz.U. L 199, s. 48.