Language of document :

Žaloba podaná 29. júna 2018 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-434/18)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Patakia, G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Talianska republika tým, že neoznámila Komisii vnútroštátny program na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, porušila svoju povinnosť podľa článku 15 ods. 4 v spojení s článkom 13 ods. 1 smernice Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom1 ,

zaviazal Taliansku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Článok 15 ods. 4 v spojení s článkom 13 ods. 1 smernice Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom stanovuje, že členské štáty oznámia Komisii po prvýkrát obsah svojho vnútroštátneho programu, ktorý bude zahŕňať všetky body uvedené v článku 12 tejto smernice, „čo najskôr“, najneskôr však do 23. augusta 2015.

Komisia uvádza, že podľa informácií poskytnutých Talianskou republikou vo fáze pred začatím súdneho konania k tomuto oznámeniu nedošlo, keďže talianske orgány ešte Komisii nepredložili konečné znenie vnútroštátneho programu prijatého na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.

____________

1 Ú. v. EÚ L 199, s. 48.