Language of document :

Tožba, vložena 29. junija 2018 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-434/18)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Patakia, G. Gattinara, agenta)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Italijanska republika s tem, da Komisiji ni posredovala nacionalnega programa za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ni izpolnila obveznosti iz člena 15(4) v povezavi s členom 13(1) Direktive Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki1 ,

Italijanski republiki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Člen 15(4) v povezavi s členom 13(1) Direktive Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki določa, da države članice Komisiji „čim prej“ in ne pozneje kot do 23. avgusta 2015 prvič priglasijo vsebino svojega nacionalnega programa, ki zajema vse točke iz člena 14 te direktive.

Komisija meni, da na podlagi elementov, ki jih je Italijanska republika predložila v predhodni fazi postopka, izhaja, da do navedene priglasitve nikoli ni prišlo, ker italijanski organi Komisiji še niso predložili dokončnega besedila nacionalnega programa, sprejetega za ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki.

____________

1 UL L 199, str. 48.