Language of document :

Talan väckt den 29 juni 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-434/18)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: Patakia, G. Gattinara)

Svarande: Republiken Italien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 15.4 jämförd med artikel 13.1 i rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall1 genom att inte till kommissionen anmäla sitt nationella program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I artikel 15.4 jämförd med artikel 13.1 i rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall föreskrivs att medlemsstaterna ”så snart som möjligt”, dock senast den 23 augusti 2015, för första gången till kommissionen ska anmäla innehållet i sina nationella program innefattande alla de punkter som anges i artikel 12 i direktivet.

Kommissionen hävdar att det framgår av de handlingar som ingetts av Republiken Italien under det administrativa förfarandet att denna anmälan aldrig skett, eftersom de italienska myndigheterna ännu inte till kommissionen har anmält den slutliga texten till sitt nationella program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

____________

1 EUT L 199, 2011, s. 48