Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgie) dne 5. června 2018 – Giovanni Martina v. Ryanair DAC, dříve Ryanair Ltd

(Věc C-369/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Účastnice původního řízení

Žalobce: Giovanni Martina

Žalovaná: Ryanair DAC, dříve Ryanair Ltd

Předběžné otázky

Znění žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, které se týká výkladu čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/911 , [je] následující:

zda okolnost dotčená v projednávaném sporu, a sice rozlití paliva na rozjezdovou dráhu, které vedlo k uzavření této dráhy, spadá pod pojem „událost“ ve smyslu bodu 22 rozsudku ze dne 22. prosince 2008, Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), nebo pod pojem „mimořádná okolnost“ ve smyslu bodu 14 odůvodnění uvedeného nařízení, jak je vykládán v rozsudku ze dne 31. ledna 2013, McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), nebo zda se tyto pojmy překrývají;

zda čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 musí být vykládán v tom smyslu, že taková událost, jako je událost dotčená v projednávaném sporu, a sice rozlití paliva na rozjezdovou dráhu, které vedlo k uzavření této dráhy, musí být považována za událost, která je vlastní běžnému výkonu činnosti leteckého dopravce, a v důsledku toho nemůže být kvalifikována jako „mimořádná okolnost“, která by mohla leteckého dopravce osvobodit od jeho povinnosti nahradit škodu cestujícím v případě významného zpoždění letu provozovaného tímto letadlem;

pokud taková událost, jako je událost dotčená v projednávaném sporu, a sice rozlití paliva na rozjezdovou dráhu, které vedlo k uzavření této dráhy, musí být považována za „mimořádnou okolnost“, je třeba z toho vyvodit, že se jedná o „mimořádnou okolnost, které letecký dopravce nemohl zabránit ani tehdy, když byla přijata všechna přiměřená opatření?

____________

1 Úř. věst. L 46, s. 1.