Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgien) den 5 juni 2018 – Giovanni Martina mot Ryanair DAC, tidigare Ryanair Ltd

(Mål C-369/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Parter i det nationella målet

Kärande: Giovanni Martina

Svarande: Ryanair DAC, tidigare Ryanair Ltd

Tolkningsfrågor

Begäran om förhandsavgörande avseende tolkningen av artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/911 rör följande tolkningsfrågor:

Ska den i målet aktuella omständigheten, nämligen ett bränsleläckage på en start- och landningsbana som medfört stängning av denna, omfattas av begreppet ”händelse” i den mening som avses i punkt 22 i domen av den 22 december 2008, Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), eller av begreppet ”extraordinär omständighet”, i den mening som avses i skäl 14 i denna förordning, såsom det tolkades i domen av den 31 januari 2013, McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), eller ska dessa båda begrepp anses sammanfalla?

Ska artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 tolkas så, att en sådan händelse som den i målet aktuella, nämligen bränsleläckage på en start- och landningsbana som medfört stängning av denna, ska betraktas som en händelse som utgör en del av lufttrafikföretagets normala verksamhet och, följaktligen, inte kunna betraktas som en ”extraordinär omständighet” som kan undanta lufttrafikföretaget från dess skyldighet att kompensera passagerarna i händelse av en betydande försening av en flygning med detta flygplan?

Om en sådan händelse som den i målet aktuella, nämligen bränsleläckage på en start- och landningsbana som medfört stängning av denna, ska anses utgöra en ”extraordinär omständighet”, ska då den slutsatsen dras att det för lufttrafikföretaget rör sig om en ”extraordinär omständighet” som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits?

____________

1 EUT L 46, 2004, s.1.