Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 23.5.2018 – Lombardi Srl v. Comune di Auletta, Delta Lavori SpA ja Msm Ingegneria Srl

(asia C-333/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Lombardi Srl

Vastapuolet: Comune di Auletta, Delta Lavori SpA ja Msm Ingegneria Srl

Ennakkoratkaisukysymys

Voidaanko julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21.12.1989 annetun neuvoston direktiivin 89/665/ETY,1 sellaisena kuin se on muutettuna 11.12.2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/66/EY,2 1 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa ja 3 kohtaa tulkita siten, että niissä sallitaan se, että kun tarjouspyyntömenettelyyn on osallistunut useita yrityksiä, jotka eivät ole oikeudenkäynnin osapuolia (ja joidenkin niiden tarjouksista ei muutenkaan ole valitettu), päävaatimuksen esittäneen tarjoajan, jota vastaan on esitetty perustelluksi katsottu pois sulkeva liitännäisvaatimus, intressin konkreettisuuden arviointi annetaan jäsenvaltioille annetun prosessiautonomian nojalla tehtäväksi tuomioistuimelle, joka käyttää hyväkseen sille oikeusjärjestyksessä käyttöön annettuja prosessuaalisia välineitä ja saattaa siten kyseisen subjektiivisen aseman suojan yhdenmukaiseksi niiden vakiintuneiden kansallisten periaatteiden kanssa, jotka koskevat asianosaisen vaatimuksia (siviiliprosessilain 112 §), väitetyn intressin toteen näyttämistä (siviililain 2697 §) ja tuomion henkilöllistä ulottuvuutta, jonka mukaan tuomio koskee ainoastaan oikeudenkäynnin asianosaisia eikä voi koskea sen ulkopuolisten henkilöiden asemaa (siviililain 2909 §)?

____________

1 EYVL 1989, L 395, s. 33

2 Neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi 11.12.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY (EUVL 2007, L 335, s. 31).